Cilt 4, Sayı 8 (2016)

İçindekiler

Tüm Sayı

JENERİK PDF
Humanitas HUMANITAS
YAYIN YÖNETMENİNDEN / EDITORIAL PDF
Ali TİLBE, Sonel BOSNALI, Fatma KAHRAMANOĞLU
DÜŞSEL ORTAÇAĞ’DA AŞKIN KANUNU: BİR SARAY EDEBİYATI OKUMA KILAVUZU OLARAK ANDRE LE CHAPELAIN’İN AŞKA DAİR ADLI YAPITI (THE CODE OF LOVE IN THE FABULOUS MIDDLE AGES: ANDRE LE CHAPELAIN’S ON LOVE AS A GUIDE FOR READING LITERATURE OF THE COURT) PDF
Engin BEZCİ
EDGAR ALLAN POE’S THE TELL-TALE HEART ON PAGE AND ON SCREEN (KISA ÖYKÜ VE FİLM OLARAK EDGAR ALLAN POE’NUN GAMMAZ YÜREK ÖYKÜSÜ) PDF (English)
Seda COŞAR ÇELİK
HAKLI SAVAŞ KAVRAMINA POST-MODERN BİR YAKLAŞIM OLARAK M. HARDT VE A. NEGRİ’NİN İMPARATORLUK TEZİ (HARDT’S AND NEGRI’S EMPIRE THESIS AS A POST-MODERN APPROACH TO JUST WAR CONCEPT) PDF
Halil ÇAKIR
MARTİN HEIDEGGER VE NASYONEL SOSYALİZM: O BİR NAZİ MİYDİ? (MARTIN HEIDEGGER AND NATIONAL SOCIALISM: WAS HE A NAZI?) PDF
Nurhayat ÇALIŞKAN AKÇETİN
AN EVALUATION ON ADVERTISING LITERACY EDUCATION: AN ASSESSMENT OF MEDIA LITERACY CURRICULUM IN TERMS OF ADVERTISING LITERACY IN TURKEY (REKLAM OKURYAZARLIĞI EĞİTİMİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME: TÜRKİYE’DEKİ MEDYA OKURYAZARLIĞI MÜFREDATININ REKLAM OKURYAZAR) PDF (English)
Yeşim ÇELİK
WILLIAM GOLDING’S RITES OF PASSAGE: FRAGMENTS OF TRAGEDY IN POSTMODERN FICTION (WILLIAM GOLDING’İN GEÇİŞ AYİNLERİ: POSTMODERN ROMANDA TRAJEDİ KIRINTILARI) PDF (English)
Rahime ÇOKAY NEBİOĞLU
ACTIVE OR TOKEN PARTICIPATION?: HOPES AND HINDERANCES BEFORE ROMA FACE POLITICAL AMBITIONS (AKTİF YA DA SEMBOLİK KATILIM?: ROMANLARIN SİYASAL İSTEKLERİNE YÖNELİK UMUTLAR VE ENGELLER) PDF (English)
Deniz EROĞLU UTKU, Pınar YAZGAN
TÜRKİYE'DE ERKEK OLMAK: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YAŞADIKLARI ZORLUKLAR (BEING MEN IN TURKEY: THE DIFFICULTIES EXPERIENCED BY UNIVERSITY STUDENTS) PDF
Özlem HASKAN AVCI, Muharrem KOÇ, Öznur BAYAR, Erdi YÜCE
PİR SULTAN ABDAL’IN BİR MECMUADA YER ALAN ŞİİRLERİ I (PİR SULTAN ABDAL’S POEMS IN A JOURNAL I) PDF
Hasan KAYA, Necat ÇETİN
ORTAÇAĞ İSLAM DÜNYASINDA MEDRESELERDE AÇILIŞ DERSİ GELENEĞİ: KAYSERİ PERVANE BEY MEDRESESİ ÖRNEĞİ (THE OPENING LESSON TRADITION OF MADRASAS IN MEDIEVAL ISLAMIC WORLD ON THE MODEL OF KAYSERI PERVANE BEY MADRASA) PDF
Mahmut Recep KELEŞ
İPLİK SANATI: SANAT ALANINA KABUL EDİLME MÜCADELESİ VE ÇAĞDAŞ BİR SANAT DALI OLARAK YÜKSELİŞİ (FIBER ART: THE STRUGGLE FOR ITS CONSIDERATION AS ART AND ITS RISE AS A CONTEMPORARY FIELD OF ART) PDF
Nimet KESER
ŞEHİR VE STRESE FARKLI BİR BAKIŞ: KAYMAKAMLARDA ORTAYA ÇIKAN YÖNETSEL STRESE DAİR ALAN ARAŞTIRMASI VE SONUÇLARI (A DIFFERENT VIEW OVER CITY AND STRESS: FIELD SURVEY AND RESULTS ON ADMINISTRATIVE STRESS OBSERVED ON KAIMAKAM (DISTRICT GOVERNOR)) PDF
Mehmet Hişyar KORKUSUZ
HUDÂVENDİGÂR VİLÂYETİ’NDE İSKÂN EDİLEN GÖÇMENLERE OSMANLI DEVLETİ TARAFINDAN YAPILAN YARDIMLAR (1878-1900). (THE AID PROVIDED BY THE OTTOMAN GOVERNMENT TO IMMIGRANTS SETTLED IN HUDÂVENDİGÂR PROVINCE BETWEEN 1878-1900) PDF
NURSAL KUMAŞ
HERMANN HESSE’NİN “AUGUSTUS” MASALINDA MASAL ÖĞELERİ VE PROPP’A GÖRE ÇÖZÜMLENMESİ. (THE FAIRY TALE ELEMENTS IN HERMANN HESSE’S “AUGUSTUS” AND ITS ANALYSIS ACCORDING TO VLADIMIR PROPP) PDF
Meryem NAKİBOĞLU
VERS UNE THEORIE SOCIALE DE L'INTERPRETATION (SÖZLÜ ÇEVİRİYE TOPLUMSAL KURAM PENCERESİNDEN BAKMAYI DENEMEK - TOWARDS A SOCIAL THEORY OF INTERPRETATION) PDF (English)
Valery PATERNOTTE
METİNDİLBİLİMSEL BİR ÇÖZÜMLEME: 12 EYLÜL 1980 DARBE BİLDİRİSİ (A TEXTLINGUISTICS ANALYSIS: MILITARY COUP DECLARATION OF 12 SEPTEMBER 1980) PDF
Hasan SEFER
POP SANAT’IN GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ RESİM-İŞ EĞİTİMİ ANA BİLİM DALINDA EĞİTİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN GRAFİK DERSLERİNE YANSIMASI PDF
Özlem SOMUNCU
GUY DE MAUPASSANT’IN DAĞ OTELİ ÖYKÜSÜNDEKİ UZAMA GÖSTERGEBİLİMSEL BİR YAKLAŞIM (A SEMIOTIC APPROACH TO SPACE IN THE STORY MOUNTAIN HOTEL BY GUY DE MAUPASSANT) PDF
Özge SÖNMEZ
THE ACT OF WIZARDRY AND THE DEVELOPMENT OF A WIZARD WITHIN A CONSTRUCTIVIST PERSPECTIVE: URSULA LE GUIN’S “A WIZARD OF EARTHSEA” (BÜYÜCÜLÜK VE BİR BÜYÜCÜNÜN YAPISALCILIK KURAMI AÇISINDAN GELİŞİMİ: URSULA LE GUIN’İN “YERDENİZ BÜYÜCÜSÜ” ADLI ESERİ) PDF
Gülşah TIKIZ, Feryal ÇUBUKÇU
AMANDİNE YA DA İKİ BAHÇE ÖYKÜSÜNDEKİ İYİ VAHŞİ MİTİNİN İZLERİ (TRACES OF THE NOBLE SAVAGE MYTH IN THE TALE “AMANDINE OR THE TWO GARDENS”) PDF
Rabia TOPAN
MODERNİST ROMAN OLARAK AS I LAY DYING & SESSİZ EV (AS I LAY DYING AND SESSİZ EV AS MODERNIST NOVELS) PDF
Yusuf Ziyaettin TURAN
MONDROS MÜTAREKESİ’NDEN YUNAN İŞGALİNE BATI ANADOLU’DA EŞKIYALIK VE ASAYİŞİ SAĞLAMA ÇABALARI (BANDITRY FROM MUDROS ARMISTICE TO INVASION OF WESTERN ANATOLIA AND THE EFFORTS TO PROVIDE PUBLIC ORDER) PDF
Hakan YAŞAR
YAPIT ÇÖZÜMLEMESİNDE TOPLUMELEŞTİRİ, YAZIN TOPLUMBİLİMİ YÖNTEMLERİ VE LUCİEN GOLDMANN’IN OLUŞUMSAL YAPISALCILIĞI (METHODS OF SOCIOCRITICS, THE SOCIOLOGY OF LITERATURE IN THE ANALYSIS OF TEXTS AND LUCIEN GOLDMANN’S GENETIC STRUCTURALISM) PDF
İrfan ATALAY


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.