Cilt 4, Sayı 7 (2016)

İçindekiler

Tüm Sayı

YAYIN YÖNETMENİNDEN PDF
Ali TİLBE, Sonel BOSNALI, Fatma ER
EDITORIAL
Ali TİLBE, Sonel BOSNALI, Fatma ER
ARDAHAN İLİNDE KIRSAL TURİZM POTANSİYELİNİN SAYISALLAŞTIRILMIŞ SWOT ANALİZİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ (EVALUATION OF THE RURAL TOURISM POTENTIAL WITH QUANTITATIVE SWOT ANALYSIS IN ARDAHAN PROVINCE) PDF
Cengiz AKBULAK
GÖSTERGEBİLİM VE SÖZCELEME ÇERÇEVESİNDE REKLAM ANALİZİ (ADVERTISEMENT ANALYSIS IN THE FRAMEWORK OF SEMIOTICS AND ENUNCIATION THEORY) PDF
Buket ALTINBÜKEN KARSLI
ADALBERT STIFTER’İN DER HOCHWALD ADLI YAPITINDA İZLEKSEL ÖĞELER: DOĞA VE ORMAN (THEMATIC ELEMENTS IN ADALBERT STIFTER'S DER HOCHWALD: NATURE AND FOREST) PDF
Yıldız AYDIN
SYSTEM GOLDACH: ÜBER KOMMUNIKATION UND SCHEIN IN GOTTFRIED KELLERS KLEIDER MACHEN LEUTE (GOLDACH SİSTEMİ: GOTTFRIED KELLER’NİN KLEIDER MACHEN LEUTE KISA ROMANINDA İLETİŞİM VE GÖRÜNÜM ÜZERİNE) PDF
Onur Kemal BAZARKAYA, Semra ÖĞRETMEN
REDUIRE L’ANXIETE LANGAGIERE EN PRODUCTION ORALE: JEUX DE ROLES EN FLE (KONUŞMA KAYGISINI AZALTMAK: FRANSIZCA YABANCI DİL SINIFINDA ROL YAPMA TEKNİĞİ) PDF
Sibel ÇAPAN TEKİN, Veda ASLIM YETİŞ
DOKSANÜÇ HARBİ’NİN KAYNAKLARINDAN İNGİLİZ GAZETELERİ (ENGLISH NEWSPAPERS AS THE SOURCES OF THE '93 WAR) PDF
Remzi ÇAVUŞ
AN EXAMINATION OF INFORMAL SETTLEMENTS (GECEKONDUS) IN THE CONCEPT OF SOCIOLOGY OF SPACE: CASE OF IZMIR (ENFORMEL YERLEŞİMLERİN (GECEKONDULAR) MEKAN SOSYOLOJİSİ BAĞLAMIMDA İNCELENMESİ: İZMİR ÖRNEĞİ) PDF
İhsan ÇETİN
TEKİRDAĞ ÖLÇEĞİNDE AKRAN ZORBALIĞI ARAŞTIRMASI VE BULGULARIN DEĞERLENDİRMESİ (THE SURVEY RESULTS OF PEER VICTIMIZATION IN TEKIRDAĞ AND THE EVALUATION OF THE RESULTS) PDF
Coşkun DİKBIYIK, Ensar YILMAZ
LA CLASSIFICATION DES ADJECTIFS EN TURC: UNE NOUVELLE APPROCHE (TÜRKÇEDE SIFATLARIN SINIFLANDIRILMASI: YENİ BİR YAKLAŞIM) PDF
Elif DİVİTÇİOĞLU
DİNDARLIK-MUHAFAZAKÂR AİLE DEĞERLERİ İLİŞKİSİ (THE RELATION BETWEEN RELIGIOSITY-CONSERVATIVE FAMILY VALUES) PDF
Şahin DOĞAN
TEKİRDAĞ LİMANI’NIN COĞRAFİ ÖZELLİKLERİ VE TÜRKİYE LİMANLARI ARASINDAKİ YERİ (GEOGRAPHICAL FEATURES OF TEKIRDAG PORT AND ITS ROLE AMONG OTHER PORTS IN TURKEY) PDF
İlker EROĞLU
THE AMBIGUITY OF IDENTITY AND THE AMBIGUITY OF FORMATION IN AMBIGUOUS ADVENTURE BY CHEIKH HAMIDOU KANE AS A POSTCOLONIAL BILDUNGSROMAN (CHEIKH HAMIDOU KANE'İN KOLONİLEŞME SONRASI BİLDUNGSROMANI BELİRSİZ SERÜVEN'DE OLGUNLAŞMA VE KİMLİK KARMAŞASI) PDF
Petru GOLBAN, Derya BENLİ
LE DISCOURS DU PRESIDENT FRANÇAIS SOUS LA LOUPE D’UN HISTORIEN BELGE (BELÇİKALI BİR TARİHÇİNİN MERCEĞİNDEN FRANSIZ CUMHURBAŞKANININ SÖYLEMİ) PDF
Serap GÜL, Ece KORKUT
TOPLUMSAL BİR GERÇEKLİK OLARAK YOKSULLUK VE VAKIFLARIN FONKSİYONLARI: KARAMAN YUNUS EMRE KÜLTÜR VAKFI ÖRNEĞİ (POVERTY AS A SOCIAL REALITY AND SOCIAL FUNCTIONS OF FOUNDATIONS: EXAMPLE OF KARAMAN YUNUS EMRE CULTURAL FOUNDATION) PDF
İsmail GÜLLÜ, Savaş KALAYCI
ESKİ YUNAN VE ROMA’DA FİLOZOF SOFRALARI (EATING HABITS OF PHILOSOPHERS IN ANCIENT GREECE AND ROME) PDF
Ali GÜVELOĞLU
UNE MORT TRÈS DOUCE VE UNE FEMME ADLI ESERLERDE KADIN KİMLİĞİNİN TOPLUMSAL BOYUTLARI (THE SOCIAL DIMENSIONS OF THE IDENTITY OF WOMAN IN “UNE MORT TRÈS DOUCE”AND “UNE FEMME”) PDF
Fatma KABA
ÇİNİNİN SIR ALTINDAKİ SERÜVENİ (THE ADVENTURES OF UNDER GLAZE TILE) PDF
Nursel KARACA
ÇALIŞMANIN BÜROKRATİK VE RASYONEL ÖRGÜTLENMESİNDE BEYAZ YAKALILAR (WHITE-COLLARS IN THE BUREAUCRATIC AND RATIONAL ORGANIZATION OF WORK) PDF
Esra KÖTEN
TİYATRO ESERLERİ ÇEVİRMENİNİN ROLLERİ (THE ROLES OF A DRAMA TRANSLATOR) PDF
Ayşe Şirin OKYAVUZ
PERIODIC LANDSCAPE APPROACHES OVER LANDSCAPE DESCRIPTIONS: OTTOMAN PERIOD MINIATURES (PEYZAJ TASVİRLERİ ÜZERİNDEN DÖNEMSEL PEYZAJ YAKLAŞIMLARI İNCELEMESİ: OSMANLI DÖNEMİ MİNYATÜRLERİ) PDF
Esra ÖZHANCI, Zeynep R. B. ARDAHANLIOĞLU, Hasan YILMAZ
SUB-SUBALTERN: SELF-FASHIONING OF AN AFRICAN-AMERICAN SLAVE AROUND THE WORLD (BASTIRILMIŞ KİMLİK: AFRİKA KÖKENLİ AMERİKALI BİR KÖLENİN DÜNYA SEYAHATİ) PDF
Cansu Özge ÖZMEN
ANADOLU’DA ANA TANRIÇA KYBELE KÜLTÜ (THE CULT OF MOTHER GODDESS KYBELE IN ANATOLIA) PDF
Seher Selin ÖZMEN
DOĞAL ÇEVRE BİLEŞENLERİ AÇISINDAN YERLEŞİME UYGUNLUK ANALİZİ, PİLOT ÇALIŞMA; ALTINOVA MAHALLESİ (SÜLEYMANPAŞA/TEKİRDAĞ) (HABITABILITY ANALYSIS IN TERMS OF NATURAL ENVIRONMENT ELEMENTS: A PILOT STUDY FOR ALTINOVA DISTRICT (SULEYMANPASA/TEKIRDAG) PDF
Emre ÖZŞAHİN
GÖÇ İLE GELEN ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİN SOSYAL UYUM VE TOPLUMSAL KABUL SÜRECİ (SOCIAL COHESION AND SOCIAL ACCEPTANCE PROCESS OF INCOMING INTERNATIONAL STUDENTS) PDF
Ayşe Aslı SEZGİN, Tuğba YOLCU
DAS ‚UNHEIMLICHE’ BEI SIGMUND FREUD ALS SYNTHESE AUS LITERATUR- UND PSYCHOANALYSE (SİGMUND FREUD’DA YAZINSAL ANALİZ VE PSİKOANALİZİN SENTEZİ OLARAK 'ESRARENGİZLİK' KAVRAMI) PDF
Özlem TEKİN
BILDUNGSROMAN’A TEMATİK BİR YAKLAŞIM: DAVID COPPERFIELD VE ÇALIKUŞU (A THEMATIC APPROACH TO BILDUNGSROMAN: DAVID COPPERFIELD & ÇALIKUŞU) PDF
Yusuf Ziyaettin TURAN, Raşit ÇOLAK
L’APPRENTISSAGE COOPÉRATIF POUR FAVORISER L’INTERACTION EN CLASSE DE FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE (FRANSIZCA YABANCI DİL SINIFINDA ETKİLEŞİMİ SAĞLAMAK İÇİN İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME YÖNTEMİ) PDF
Zühre YILMAZ GÜNGÖR
EDUCATION POLICY AND THE EFFECT OF SUBTITLE OPTIONS IN LEARNING PROCESS: A CASE OF TURKISH STUDENTS AS ENGLISH LANGUAGE LEARNERS (EĞİTİM POLİTİKALARI VE ALTYAZI SEÇENEKLERİNİN EĞİTİM SÜRECİNDEKİ ETKİLERİ: İNGİLİZCE ÖĞRENEN TÜRK ÖĞRENCİLER ÜZERİNE BİR DURU PDF
Buğra ZENGİN, Deniz YETKİN AKER
THE ROLE OF MEMORY IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING AND ACHIEVEMENT (YABANCI DİL ÖĞRENİMİNDE VE BAŞARIDA HAFIZANIN ROLÜ) PDF
Rahmouna ZIDANE
THINKING ABOUT A PROSPECTIVE METHOD OF TRANSLATION CRITICISM UPON AN ANALYSIS OF BERMAN’S TOWARD A TRANSLATION CRITICISM: JOHN DONNE PDF
Fundagül APAK
ALIS VS. ALIENS ADLI ESERDE ANADOLU ÖZLEMİ PDF
Harun GÖÇERLER
SURİYE'DEN GELENLER MİSAFİR DEĞİL BİR GÖÇ KÜLTÜRÜNÜN ÖNCÜLERİ PDF
İbrahim SİRKECİ, Selma BARDAKÇI
YAYIN İLKELERİ PDF
Sosyal Bilimler Dergisi HUMANİTAS
PRINCIPES OF PUBLICATION PDF
Jurnal of Social Sciences HUMANITAS


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.