Kapak görseli

MARTİN HEIDEGGER VE NASYONEL SOSYALİZM: O BİR NAZİ MİYDİ? (MARTIN HEIDEGGER AND NATIONAL SOCIALISM: WAS HE A NAZI?)

Nurhayat ÇALIŞKAN AKÇETİN
2.017 288

Öz


Öz: Bu çalışma, M. Heidegger’in Nasyonal Sosyalizm ile ilgili düşüncelerini ve Heidegger’in bir Nazi olup olmadığı hakkındaki tartışmaları ortaya koymak amacıyla hazırlanmıştır. Birinci dünya savaşı sonrasında Avrupa’da, ekonomik ve siyasi sistemler bir kargaşa içindedir. Almanya, yaşanan savaşlar ve Versailles antlaşmasından sonra çok ağır şartları kabul etmek zorunda kalmıştır. Bundan dolayı Almanya’nın, Amerika ve Rusya’nın pençesinde olduğu görüşü yaygındır. Bu ortamın bir sonucu olarak Almanya’yı bu kötü gidişattan kurtarmak için Nasyonal Sosyalizm ortaya çıkmış ve gelişmiştir. Kendisi de bir Alman olan Heidegger, Nasyonal Sosyalizm’e ve Nasyonal Sosyalizm’in kurucusu olan Adolph Hitler’e hayranlığını birçok kez dile getirmiştir. Çünkü ona göre sadece özel bir sosyalizm, Almanya’yı komünist materyalizmden ve kapitalizmin ücretli köleliğinden kurtarabilir. Temelde ırkçılığa dayanan ve Alman ırkının üstün ırk olduğuna inanan Hitler, kurduğu bu ideoloji ile çöküşü tersine çevireceğine, Almanya’nın ruhunu dirilteceğine ve ülkeyi teknolojik nihilizmden kurtaracağına inanmıştır. Hitler’in kendine ve ideolojisine inanan, halktan ve bilim dünyasından çok sayıda insan vardır. Dolayısıyla hem politik hem de ideolojik anlamda güçlenmiştir. Üniversitelere büyük önem veren Hitler, aydın kesimin partiye katılmasıyla hedeflere daha çabuk ulaşacağı kanaatindedir. Bu yüzden Heidegger’in desteğine büyük önem vermiştir. Heidegger ise, hem Nasyonal Sosyalistlere yönelik duyduğu sempati, hem de Yahudi olan meslektaşlarına ve öğrencilerine yönelik yaptığı yardımlar dolayısıyla her iki tarafın da tepkisine maruz kalmıştır. 

Abstract: This work is written in order to put forward M. Heidegger's views regarding national socialism and the debate on whether Heidegger is a Nazi or not. After the First World War, the economic and political systems were in turmoil in Europe. Germany was forced to accept very harsh provisions after the war and the Treaty of Versailles. Following this, it became a widespread view that Germany was in the grip of the USA and Russia. As a result of this environment, National Socialism emerges and develops so as to recover Germany from this miserable state. Heidegger, who is also a German, has expressed his admiration for National Socialism and its founder Adolf Hitler many times. For, according to him, only a particular kind of socialism can save Germany from the communist materialism and the wage slavery of capitalism. Being committed to racism and believing that the German race was superior to any other race, Hitler thought that the ideology he founded would reverse the collapse, would revive the spirit of Germany and save the country from a technological nihilism. There are many people from the public and the scientific world who follow Hitler and endorse his ideology. Thus he gains strength in terms of both politics and ideology. Attaching a great importance to universities, Hitler believes that the participation of the intellectuals in the party would enable them to reach the desired target more quickly. So he considers Heidegger's support as highly significant. Due to his sympathy for the National Socialists and his support for his Jewish colleagues and students, Heidegger has been subjected to the reactions from both sides.


Anahtar kelimeler


Nasyonal Sosyalizm, Heidegger, Hitler, Irk, Yahudi. (National Socialism, Heidegger, Hitler, Race, Jew.)

Tam metin:

PDF


Referanslar


Badiou, A., & Cassin, B. (2011). Heidegger, Nazizm, Kaınlar, Felsefe. (Çev. H. G. Özkoray). İstanbul: MonoKL.

Cevizci, A. (1999). Felsefe Sözlüğü. İstanbul: Paradigma.

Cooper, D. E. (1996). Thinkers of Our Time Heidegger. London: The Claridge Press.

Dallmayr, F. R. (2010). Eyleme ve Var Olmaya Bırakma: Kaynaksal Praksis Üzerine Heidegger. Ö. Aktok, & M. Bal (Ed.). Heidegger. (Çev. Ö. Aktok). (s. 403-423). Ankara: Doğu Batı.

Davies, N. (2011). Avrupa Tarihi • Elif Topçugil. (Çev. B. Çığman, S. Kaya, K. Emiroğlu, & E. Toğçugil). Ankara: İmge.

Farias, V. (1989). Heidegger And Nazism. United States of America: Temple University Press, Philadelphia.

Göze, A. (2000). Siyasal Düşünceler ve Yönetimler. İstanbul: Beta.

Hançerlioğlu, O. (1976). Felsefe Ansiklopedisi (Cilt 4). İstanbul: Remzi Kitabevi.

Heidegger, M. (1998). Tekniğe İlişkin Soruşturma. (Çev. D. Özlem). İstanbul: Paradigma.

------------------ (2001). Zaman ve Varlık Üzerine. (Çev. D. Kanıt). Ankara: a yayınevi.

------------------ (2002). The Question Concerning Technology. D. F. Krell (Ed.). Basic Writings-Martin Heidegger (ss. 307-341). London: Routledge.

------------------ (2003). Metafizik Nedir? (Çev. M. İpşiroğlu, & S. Yetkin). İstanbul: Kaknüs.

------------------ (2004). Varlık ve Zaman. (Çev. A. Yardımlı). İstanbul: İdea.

------------------ (2015). Hümanizm Üzerine. (Çev. Y. Örnek). Ankara: Türkiye Felsfe Kurumu.

Hitler, A. (2016). Kavgam. (Çev. G. Birol). Ankara: Yason .

Hühnerfeld, P. (2006). Heidegger-Bir Filozof, Bir Alman. (Çev. D. Özlem). İstanbul: İnkılâp.

Macit, M. H. (2006). Faşizm ve Nazizm. Ankara: Savaş.

Pöggeler, O., & Alleman, B. (1994). Heidegger Üzerine İki Yazı. (Çev.D. Özlem). Ankara: Gündoğan.

Safranski, R. (2008). Heidegger-Bir Alman Üstat. (Çev. A. Nalbant). İstanbul: Kabalcı.

Sander, O. (2013). Siyasi Tarih (1918-1994). Ankara: İmge.

Skirbekk, G., & Gilje, N. (2006). Antik Yunan'dan Modern Döneme Felsefe Tarihi. (Çev. Ş. Mutlu, & E. Akbaş). İstanbul: KCSİT.

Spiegel, D. (1995). Profesör Heidegger, 1933'te Neler Oldu?. (Çev. T. Ilgaz). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Towarnicki, F. D. (2002). Martin Heidegger-Anılar ve Günlükler. (Çev. Z. Durukal). İstanbul: Yapı Kredi.

Visker, R. (1988). Dis-possessed: How to Remain Silent “after” Levinas. Levinas and Lacan, The Missed Encounter. Albany USA: State University Of New York Press.

Zimmerman, M. E. (2011). Heidegger-Moderniteyle Hesaplaşma/Teknoloji, Politika, Sanat. (Çev. H. Arslan). İstanbul: Pradigma Yayıncılık.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.