Kapak görseli

MODERNİST ROMAN OLARAK AS I LAY DYING & SESSİZ EV (AS I LAY DYING AND SESSİZ EV AS MODERNIST NOVELS)

Yusuf Ziyaettin TURAN
2.221 377

Öz


Öz: Bu çalışmada, Anglo-Amerikan edebiyatından William Faulkner’ın As I Lay Dying (1930) romanı, Türk edebiyatından Orhan Pamuk’un Sessiz Ev (1983) romanı ile Batı tarzı modernist roman özellikleri, özellikle “bilinç akışı” tekniği bağlamında karşılaştırılmaktadır. Bu eserlerin çalışmaya konu olmasının sebebi, her iki eserin yazım yöntem ve tekniklerinin bir birisine olan benzerliğidir. Her iki eserde de anlatı, farklı bölümlerde farklı karakterlerin düşünce dünyasının bilinç akışı tekniği ile verilmesiyle oluşturulmuştur. Ne var ki, her iki eser farklı yıllarda ve dönemlerde yayımlanmıştır. As I Lay Dying romanı yayımlandığı yıllarda, Batı edebiyat dünyası genel olarak yenilikçi yöntem ve tekniklerin ve kişilerin iç dünyalarının yansıtılmasının ön plana çıktığı yüksek modernist dönemi yaşamakta idi. Ancak Türkiye’de Batılı anlamda modernist eserler çok sonraları, 1970’li ve 1980’li yıllarda görülmeye başlanmıştır. Bunun sonucunda yayım yılları ve dönemleri göz önüne alındığında Pamuk’un Sessiz Ev’inin Faulkner’ın As I Lay Dying adlı romanına modernist yöntem ve teknikler bakımından çok benzemesi dikkat çekicidir. Bu durumun başlıca sebebi, çalışmada kısaca değerlendirildiği üzere, Türk edebiyat ve sanat tarihi, modernizm ve postmodernizm süreçlerini Anglo-Amerikan dünyasının gerisinden takip etmiştir. Öyle ki, her iki romanda tespit edilen bu ortak modernist yazım teknikleri sonucunda, yaşadığı dönem ve yazarlık hayatı bakımından Orhan Pamuk’un William Faulkner’ın yazarlık uslubundan etkilendiğini ve Sessiz Ev romanında, Faulkner’ın As I Lay Dying romanına benzer modernist yazım tekniklerini kullandığını belirtmek yanlış olmayacaktır.  

Abstract: In this study, William Faulkner’s As I Lay Dying (1930), from Anglo-American literature, is compared and contrasted with Orhan Pamuk’s Sessiz Ev (1983), from Turkish literature, in the context of Western style modernist novel aspects, particularly stream of consciousness technique. The reason these novels are chosen as a subject matter of this study is that both novels have a very similar writing method and form. In both novels, the story is narrated through the different characters’ world of thought in different chapters through stream of consciousness technique. Yet, both novels were written in different times and periods. When As I Lay Dying was first published, the Western literature world had been living the high modernism period which paid attention foremost to the innovative writing techniques and the inner world of characters. Nevertheless, in Turkey, the novels in the sense of Western modernist style were seen much later, in about 1970’s and 1980’s. Therefore, when considering the publishing dates, it is very striking that Pamuk’s Sessiz Ev is very similar to Faulkner’s As I Lay Dying in the sense of modernist methods and techniques. The main reason for this consequence is – as it has been discussed briefly in the paper – The Turkish Literature and History of Art followed the modernism and postmodernism periods after Anglo-American world. Therefore, as a result of the identified common modernist techniques in the paper as well as his writing career and lifespan, it will not be wrong to state that Orhan Pamuk has been influenced by William Faulkner’s writing style and in Sessiz Ev he used modernist writing techniques similar to Faulkner’s As I Lay Dying.


Anahtar kelimeler


Modernizm, Modernist Roman, Orhan Pamuk, Sessiz Ev, William Faulkner, As I Lay Dying. (Modernism, Modernist Novel, Orhan Pamuk, Sessiz Ev, William Faulkner, As I Lay Dying.)

Tam metin:

PDF


Referanslar


Abrams, M H. (1999). A Glossary of Literary Terms. Fort Worth: Harcourt Brace Jovanovich College Publishers.

Childs, P. (2008). Modernism. London: Routledge.

Faulkner, W. (1946). The Sound and the Fury: &, As I Lay Dying. New York: Modern Library.

Gümüş, S. (2010). Modernizm ve Postmodernizm: Edebiyatın Dünü ve Yarını: Eleştiri. İstanbul: Can Yayınları.

Habib, R. (2005). A History of Literary Criticism: From Plato to the Present. Malden, Mass: Blackwell Pub.

Kantarcıoğlu, S. (2007). Türk ve Dünya Romanlarında Modernizm. İstanbul: Paradigma.

Mackean, I. (2005). The Essentials o f Literature in English, Post-1914. London: Hodder Arnold.

Pamuk, O. (1983). Sessiz Ev: Roman. İstanbul: Can Yayınları.

Priestley, J B. (1979). Adventures in English Literature. New York: Harcourt, Brace & World.

Poplawski, P. (2008). English Literature in Context. Cambridge: Cambridge University Press.

Sanders, A. (2000). The Short Oxford History of English Literature. Oxford, UK: Oxford University Press.

Tew, P. ve Murrey, A. (2009). The Modernism Handbook. London: Continuum.

Woods, T. (1999). Beginning Postmodernism. Manchester: Manchester University Press.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.