Kapak görseli

GÖÇ İLE GELEN ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİN SOSYAL UYUM VE TOPLUMSAL KABUL SÜRECİ (SOCIAL COHESION AND SOCIAL ACCEPTANCE PROCESS OF INCOMING INTERNATIONAL STUDENTS)

Ayşe Aslı SEZGİN, Tuğba YOLCU
4.299 866

Öz


Göç kavramı insanlık tarihi kadar eski olmakla birlikte toplumun sosyal, kültürel, siyasi, ekonomik tüm dinamiklerini etkileyen bir süreçtir. Bu nedenle göç insanların sadece fiziki yer değiştirmeleri olarak ele alınamayacak kadar önemli bir kavramdır. Göç eden topluluk ile göç edilen yerde yaşayan toplum arasındaki etkileşim sosyal uyum olarak ele alındığında toplumun tüm kurumlarını etkilediği görülmektedir. Bu süreçte eğitim kurumlarına sosyal uyum gerçekleştirme yönünde önemli bir görev düşmektedir. Toplum tarafından kabul edilme, sosyal yaşama uyum sağlama sürecinde üniversite öğrenimlerini sürdüren gençler, önemli bir toplumsallaşma sürecini tecrübe etmektedir. Bu tecrübenin farklı kültürel bir ortamda ve göç neticesinde gerçekleşiyor olması ise toplumsallaşma sürecindeki genç bireylerin karşısına farklı sorunları çıkartabilmektedir. Çalışmamızın amacı Suriye iç savaşı sonrası göç ile gelen uluslararası üniversite öğrencilerinin sosyal uyum ve toplumsal kabul süreçlerini ortaya koyarak içinde bulundukları toplumun sosyal, ekonomik, siyasi ve kültürel dinamiklerinden ne yönde etkilendiklerini belirlemeye çalışmaktır. Bu doğrultuda çalışmada, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’nde öğrenimlerini sürdüren Suriyeli öğrenciler ile odak grup görüşmesi gerçekleştirilmiştir. Görüşmede öğrencilerin göç sonrası yaşadıkları, mevcut yaşam koşulları değerlendirilmiş ardından da öğrencisi oldukları üniversitedeki uygulamalar, davranış ve tutumlar hakkında bilgi edinilmeye çalışılmıştır. Uluslararası öğrenci olmanın yanı sıra göç sonrası gelen öğrenciler olmaları dolayısıyla toplumsal kabul ve sosyal uyum noktasındaki yaşadıkları güçlükler ve kolaylıklar ortaya koyulmaya çalışılmıştır.

Anahtar Sözcükler: Göç, Sosyal Uyum, Toplumsal Kabul, Suriyeli Göçmenler, Uluslararası Öğrenci

SOCIAL COHESION AND SOCIAL ACCEPTANCE PROCESS

OF INCOMING INTERNATIONAL STUDENTS

Abstract: The concept of migration is as old as humanity. This concept constitutes a process which affects the whole dynamics of social, cultural, political, and economic factors. It is an important concept that cannot be dealt with just as physical displacement of people. Social interaction between communities living in harmony with the migration community seems to affect all society. In this process, educational institutions have an important role in terms of social cohesion. Young people continue their university education during the process of acceptance by the community, and adapt to the social life experience an important socialization process. These experiences of migration into a divergent cultural environment may lead young people to encounter different problems in the socialization process. In this study, our aim is to identify what influenced the aspects of the political and cultural dynamics of Syria immigration during the Civil War and international university students’ social cohesion and social acceptance process. According to this aim, focus group interviews will be conducted with the Syrian students studying in Osmaniye Korkut Ata University. In the interviews, the things they have gone through after the migration and their current life standards are evaluated and data is collected about applications, behaviors and attitudes in the university they study. In the end, the hindrances and eases they experience in due course of societal acceptance and social adaptation, because of the fact that they are students coming after the migration as well as being international students, are set forth.

Keywords: Immigration, Social Cohesion, Social Acceptance, Syrian Refugees, International Student


Anahtar kelimeler


Göç, Sosyal Uyum, Toplumsal Kabul, Suriyeli Göçmenler, Uluslararası Öğrenci

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.20304/husbd.14985

Referanslar


Akkayan, T. (1979). Göç ve Değişme. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Yayınları.

Aktaş, Y. (1997). Üniversite Öğrencilerinin Uyum Düzeylerinin İncelenmesi: Uzunlamasına Bir Çalışma. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13, 107-110.

Anadolu Ajansı. (2013). Suriyeli öğrenciler Türkiye'de Okula Başlıyor. Erişim tarihi: 06 Kasım 2015, http://www.aa.com.tr/tr/egitim/suriyeli-ogrenciler-turkiyede-okula-basliyor/20743.

Aras, B. ve Toktaş, Ş. (2008). Güvenlik ve Demokrasi Sarmalında Suriye ve Afganistan. Ankara: SETA

Arlı, E. (2013). Barınma Yerinin Üniversite Öğrencilerinin Kişisel ve Sosyal Gelişim ve Akademik Başarı Üzerindeki Etkilerinin Odak Grup Görüşmesi ile İncelenmesi. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 3(2), 173-178.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı. (2015). Barınma Merkezlerinde Son Durum. Erişim tarihi: 06 Kasım 2015, https://www.afad.gov.tr/TR/IcerikDetay1.aspx?ID=16&IcerikID=848.

Beauvais, C. and Jensan, J. (2002). Social Cohesion: Updating the State of the Research. CPRN Discussion paper. No: F/22. Ottowa: Canadian Policy Research Networks.

Bijak, J. (2006). Forecasting International Migration: Selected Theories, Models and Methods. Warsaw: Central European Forum for Migration Research.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği. (2015). UNHCR:Suriyeli Mültecilerin Toplam Sayısı İlk Kez 4 Milyonu Geçti. Erişim tarihi: 21 Ocak 2016, http://www.unhcr.org/turkey/home.php?content=648.

Castles, S., ve Miller, M. J. (2008). Göçler Çağı - Modern Dünyada Uluslararası Göç Hareketleri. İstanbul: Bilgi Üniversitesi.

Çelik, F. (2006). İç Göçlerin İtici ve Çekici Güçler Yaklaşımı ile Analizi. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 27, 20-27.

Danış, A. (2004). Yeni Göç Hareketleri ve Türkiye. Birikim (No: 184–185), 216-224.

Demir, O. (2010). Nitel Araştırma Yöntemleri. Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. Kaan Böke (Ed.). İstanbul: Alfa.

Demir, S. (2012). Çok Kültürlü Eğitimin Erciyes Üniversitesi Öğretim Elemanları İçin Önem Derecesi. Turkish Studies, 7(4), 1453-1475.

Doster, B. (2013). Suriye Satrancındaki Son Dönüşümler. Ortadoğu Analiz, 5(59), 23-30.

Ege Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, (2013). “Suriye ve Mısır’da Yüksek. Gören Öğrencilerin Yatay Geçiş Başvuru ve Kayıt İşlemlerine İlişkin Uygulama Esasları”. Erişim tarihi: 06 Kasım 2015, http://oidb.ege.edu.tr/Duyurular/Suriye%20ve%20M%C4%B1s%C4%B1r.pdf .

Erdoğan M. (2014). “Türkiye’deki Suriyeliler: Toplumsal Kabul ve Uyum Araştırması”. Erişim tarihi: 20 Ocak 2016 ,http://www.hugo.hacettepe.edu.tr/HUGO-RAPOR-TurkiyedekiSuriyeliler.pdf

Ersin, F., Bahar, Z. (2013). “Odak Grup Görüşmeleri ve Kültürel Bakım Farklılık-Evrensellik Teorisi İlişkisi”. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi, 6(3), 172-175.

Fichter, J. (1990). Sosyoloji Nedir?. (Çev. Nilgün Çelebi). Konya: Selçuk Üniversitesi Yayınları.

Giddens, A. (2010). Göçmenlerin Emek Piyasası Üzerindeki Etkisi. Sosyoloji Başlangıç Okumaları. Ankara: Say Yayınları.

Göktürk A., ve Kaygalak S. (2001). Göç ve Kentleşme. Sosyal Hizmet Sempozyumu 99: Bölgesel Kalkınma Sürecinde Sosyal Hizmet. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu Yayını No: 07.

Güçlü, N. (1996). Yabancı Öğrencilerin Uyum Problemleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12, 101-110.

Helsinki Yurttaşlar Derneği, (2015). “Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin 1951 Cenevre Sözleşmesi”. Erişim tarihi: 04 Kasım 2015, http://www.hyd.org.tr/?pid=294.

İçduygu, A. (2013). Dış politika Suriye Meselesinde Baştan Beri Belirleyici Roldeydi Ancak Takıldığı Yer Sosyal Coğrafya Oldu. (Mülakat: Sema Karaca). Analist, 25.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, (2015). “Türkiye’nin Düzensiz Göçle Mücadelesi” Erişim tarihi: 04 Kasım 2015, http://www.goc.gov.tr/icerik3/turkiyenin-duzensizgocle-mucadelesi_409_422_424

Kap, D. (2014). Suriyeli Mülteciler: Türkiye’nin Müstakbel Vatandaşları. Akademik Perspektif, 30-35.

Kartal, S. K. (1978). Kentleşme ve İnsan (Yayın No: 175). Ankara: TODAİE Yayınları.

Keleş, R. (1998). Kent Bilim Terimleri Sözlüğü. Ankara: İmge Kitabevi.

Mütevellioğlu, N. (2006). Sosyal Devletin Meşruiyeti. İş-Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 8(2), 1-21.

Migrant Integration Policy Index. (2015). Erişim tarihi: 28 Şubat 2016, http://mipex.eu/turkey

Ongan, T. N. (2013). Sosyal Uyum-Sosyal Sermaye Eksenli Kalkınma Yaklaşımının Sınıfsal Sonuçlarına İlişkin Bir Değerlendirme. Çalışma ve Toplum,1, 211-228.

Öner, S. G. (2014). Türkiye’nin Suriyeli Mültecilere Yönelik Politikası. Ortadoğu Analiz, Mart-Nisan 2014, 42-45.

Özer, İ. (2004). Kentleşme, Kentlileşme ve Kentsel Değişme. Bursa: Ekin Kitabevi.

Sever, A. (2004). Bağımsızlıktan Bugüne Suriye. Fulya Atacan (Ed.). Değişen Toplumlar Değişmeyen Siyaset. İstanbul: Bağlam Yayınları.

Seydi, A. R. (2014). Türkiye’nin Suriyeli Sığınmacıların Eğitim Sorununun Çözümüne Yönelik İzlediği Politikalar. SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 31, 267-305.

Şahin, C. (1999). Yurt Dışı Yaşantısı Geçiren ve Geçirmeyen Anadolu Lisesi Öğrencilerinin Sosyal Beceri Düzeyleri. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Ankara: Gazi Üniversitesi.

Şahin, C. (2001). Yurt Dışı Göçün Bireyin Psikolojik Sağlığı Üzerindeki Etkisine İlişkin Kuramsal Bir İnceleme. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(2), 57-67.

Tunç, A. Ş. (2015). Mülteci Davranışı Ve Toplumsal Etkileri: Türkiye’deki Suriyelilere İlişkin Bir Değerlendirme. TESAM Akademi Dergisi, 2, 29-63.

Yıldız, Ö. (2013). Türkiye Kamplarında Suriyeli Sığınmacılar: Sorunlar, Beklentiler, Türkiye ve Gelecek Algısı. Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, 16(1), 141-169.

Yılmaz, M. E. (2011). Suriye: Süreklilik ve Değişimin Çatışması. Ortadoğu Analiz, Haziran 2011, 3(30), 15-23.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı. (2013). Bakanlar Kurulu Kararı’nın 4. Maddesi. Erişim tarihi: 06 Kasım 2015, http://www.yok.gov.tr/documents/10279/34559/1008-4.9.13.pdf/f5d93bd3-015c-400c-bfcd-78611de00274?version=1.0

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı. (2015). Basın Açıklaması. Erişim tarihi: 05 Kasım 2015, http://www.yok.gov.tr/web/guest/anasayfa//asset_publisher/64ZMbZPZlSI4/content/id/13240708.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı. (2013). Erişim tarihi: 06 Kasım 2015, http://www.yok.gov.tr/web/guest/anasayfa/asset_publisher/64ZMbZPZlSI4/content/id/2715758.

Zisser, E. (2005). Bashar Al-Assad: In or Out of the New World Order?. The Washington Quarterly, 28(3), 115-131.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.