Kapak görseli

UNE MORT TRÈS DOUCE VE UNE FEMME ADLI ESERLERDE KADIN KİMLİĞİNİN TOPLUMSAL BOYUTLARI (THE SOCIAL DIMENSIONS OF THE IDENTITY OF WOMAN IN “UNE MORT TRÈS DOUCE”AND “UNE FEMME”)

Fatma KABA
1.850 211

Öz


Bu çalışmada yirminci yüzyılın iki büyük kadın yazarı, Simone de Beauvoir ve Annie Ernaux’nun aile çevreleri üzerinden kendi kadın kimliklerini sorguladıkları Une mort très douce ve Une Femme adlı eserleri karşılaştırmalı olarak ele alınmıştır. Çalışmada, her iki eserde üç kuşak Fransız kadının (anlatıcı, anne ve büyükanne) ait oldukları aileler farklı dönem kesitleriyle, her döneme özgü değer yargılarıyla, kadının toplumsal hayattaki konumu göz önünde bulundurularak incelenmiştir. Yaşam öyküleri açısından benzerlikler içeren her iki yazarın bireysel ve toplumsal planda kadın kimliklerinin oluşmasında büyük oranda aile yaşamlarının belirleyici olduğu görülmüştür. Büyükanne kuşağı, otorite ve korkuya dayalı, kadın eğitiminin nerdeyse hiçe sayıldığı bir toplumsal ve kültürel ortamda yetişmiştir. Anne kuşağı ise, geleneğin belirlediği otoriter aile kadını olmak ile, uygun fırsatlarda da modern olana yüzünü dönmek arasında bir gelgit yaşamış olsa da, kızlarının daha mutlu yaşayabilmesi için eğitimi ve okumayı önemseyip teşvik etmişlerdir. Yazarların temsil ettiği kadın kuşağına gelince; bu kuşak kadınlar geleneksel değerlerin baskılayıcı kurallarına karşın, kendi adlarına, kendileri için ve kendi kendilerine bir kimlik oluşturma savaşımı içinde olmuşlar; kadın kimliğinin toplumsal boyutunun bireysel boyutla iç içeliğini öne çıkararak, kadının toplumsal hayattaki yerini sağlamlaştırmanın, aile, gelenek ve toplumsal sınıf aidiyetinin ötesinde bireysel bilinçten geçtiğini ortaya koymuşlardır.

Anahtar Sözcükler: Annie Ernaux, Simone de Beauvoir, Bir Kadın, Une mort très douce, Kadın.

THE SOCIAL DIMENSIONS OF THE IDENTITY OF WOMAN IN “UNE MORT TRÈS DOUCE”AND “UNE FEMME

Abstract: In this study, twentieth century’s two great works by women writers, Simone de Beauvoir’s “Une mort très douce” and Annie Ernaux’s “Une femme”, in which they questioned their own female identity through their familial circles, will be comparatively studied. In both works, three generations of French women (narrator, mother and grandmother) are studied by focusing on different periods in their family history, values peculiar to every period, and women’s position in society. Many similarities can be seen between both writers and their identity as women are shaped by their familial lives. The generation of the grandmother grew in a cultural and social environment in which women are disciplined with fears and strict authority and their right to education was ignored. The generation of the mother lived through a turbulent transition period in which women were in-between the traditional female roles and models of modern womanhood, but they encouraged their daughters to further education. As for the generation represented by the narrator, women rebelled against the oppression of the traditional female roles, and they strove to build an identity particular to themselves, depending on their own resources. They revealed the intricate relations between the social and individual dimensions of female identity, and put forward that the empowerment of the women in social life is about the improvement of the individual consciousness more than familial, traditional and class identities.

Keywords: Annie Ernaux, Simone de Beauvoir, Une Femme, Une mort très douce, Woman.


Anahtar kelimeler


Annie Ernaux, Simone de Beauvoir, Bir Kadın, Une mort très douce, Kadın

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.20304/husbd.21119

Referanslar


Beauvoir, S. (1989). Sessiz Bir Ölüm. (Çev. Bilge Karasu). İstanbul: İletişim Yayınları.

Dugast-Portes, F. (2008). Annie Ernaux. Paris: Bordas.

Ernaux, A. (1994). Bir Kadın. (Çev. Yaşar Avunç). İstanbul: Cem Yayınevi.

Fort, P. (2003). “Entretien avec Annie Ernaux. Annie Ernaux and Pierre-Louis Fort”. The French Review, (76)5, 984-994. Erişim Tarihi: 23 Kasım 2015, http://www.jstor.org/stable/3133235.

Leujeune P. (2014). L’autobiographie en France. Paris: Armand Colin.

Saveán, M. (1994). La Place et Une Femme d’Annie Ernaux. Paris: Gallimard.

Thumerel, F.(2004). Annie Ernaux, Une oeuvre de l’entre-deux. Arras Cedex: Artois Presses Université.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.