Kapak görseli

THE AMBIGUITY OF IDENTITY AND THE AMBIGUITY OF FORMATION IN AMBIGUOUS ADVENTURE BY CHEIKH HAMIDOU KANE AS A POSTCOLONIAL BILDUNGSROMAN (CHEIKH HAMIDOU KANE'İN KOLONİLEŞME SONRASI BİLDUNGSROMANI BELİRSİZ SERÜVEN'DE OLGUNLAŞMA VE KİMLİK KARMAŞASI)

Petru GOLBAN, Derya BENLİ
2.167 615

Öz


One of the most important literary outcomes of the postmodern period, the postcolonial novel reifies many of its principles and views, such as the idea of the fall of contemporary culture and the doubts concerning cultural advancement; the revaluation of values; the relativity of meaning; the crisis of representation; the lack of originality; intertextuality; the individual as subjected to discourses, power, desire; various binary oppositions, including West and East, center and margin, self and other; rejection or deconstruction of dominant, Western attitudes; and others. The literary pattern of the Bildungsroman or novel of formation is adopted by the postcolonial writers particularly from Africa and other colonized countries to deal with the problems of the subjugated peoples and their transformation into hybrid identities. The concern of the postcolonial Bildungsroman emerges as the formation of the main character in a colonial environment, who faces the difficulties and crisis caused by his alienation from his native identity and culture, while also physically growing up. Cheikh Hamidou Kane’s novel Ambiguous Adventure reflects and follows the main principles of the postcolonial Bildungsroman and our aim is to identify and analyse these principles in relation to the formation process of the protagonist Samba Diallo in an environment of cultural ambiguity and colonial system, in which he is transformed into a hybrid individual and experiences an identity crisis.

Keywords: Hybridity, Identity Crisis, Postcolonial Bildungsroman, Ambiguity, Formation.

CHEIKH HAMIDOU KANE'İN KOLONİLEŞME SONRASI BİLDUNGSROMANI BELİRSİZ SERÜVEN'DE OLGUNLAŞMA VE KİMLİK KARMAŞASI

Öz: Postmodern dönemin en önemli oluşumlarından biri olan sömürgecilik sonrası edebiyatı çağdaş kültürün çöküşü ve kültürel ilerlemedeki belirsizlik fikriyle; anlam göreceliği, temsiliyet çatışması, özgünlük eksikliği, metinlerarasılık, söylemlere maruz kalan birey, güç, arzu, çeşitli ikili karşıtlıklar, Batı-Doğu, merkez-kenar, baskın olanın reddi ya da yeniden yapılandırılması, ve Batı’nın bakış açısı gibi kavramlarla postmodern dönemin temel ilkelerini edebiyat çerçevesi içinde somut hale getirir. Bildungsroman edebi geleneği ya da diğer adıyla gelişim romanı özellikle Afrika ve diğer sömürge ülkelerindeki sömürgecilik sonrası yazarları tarafından koloni toplumların hibrid kimliklere dönüşümünü yansıtmak amacıyla kabul görmüş ve kullanılmıştır. Sömürge sonrası Bildungsroman geleneği ana karakterin fiziksel gelişiminin yanı sıra sömürge ortamında karşılaştığı zorlukları ve yerli kimliğine ve kültürüne yabancılaşmasından kaynaklanan kişilik krizlerini ortaya koyar. Cheikh Hamidou Kane’in Belirsiz Serüven (Ambiguous Adventure) adlı romanı sömürgecilik sonrası Bildungsroman geleneğinin temel ilke ve özelliklerini yansıtır ve bizim bu çalışmadaki amacımız bu ilkeleri ana karakter Samba Diallo’nun hibrid bir kişiliğe büründüğü kültürel belirsizlik ve kolonileşme ortamındaki gelişim süreciyle bağlantılı olarak tespit ve analiz etmektir. Paris’e eğitimini tamamlamak için giden Samba’nın Batı kültürüne alışma çabaları ve bunun sonunda kendi kimliğini koruma çabasıyla birlikte kendini bir belirsizlik içerisinde bulması yaşadığı kimlik çatışmasının ve psikolojik çöküşünün temel sebebini oluşturur.

Anahtar Sözcükler: Hibridite, Kimlik Çatışması, Sömürgecilik Sonrası Bildungsroman, Belirsizlik, Gelişim

Anahtar kelimeler


Hybridity, Identity Crisis, Postcolonial Bildungsroman, Ambiguity, Formation

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.20304/husbd.05543

Referanslar


Ashcroft, B., Griffiths, G. and Tiffin, H. (2001). The Empire Writes Back: Theory and Practice in Post-Colonial Literatures. London: Routledge.

Bhabha, H. K. (1994). The Location of Culture. New York: Routledge.

Bulson, E. (2006). The Cambridge Introduction to James Joyce. Cambridge: Cambridge University Press.

Hutcheon, L. (1988). A Poetics of Postmodernism: History, Theory, Fiction. London: Routledge.

Kane, C. H. (1963). Ambiguous Adventure. New York: Walker and Company.

Masterton, R. (2009). Islamic Mystical Readings of Cheikh Hamidou Kane’s Ambiguous Adventure. Journal of Islamic Studies, 20: 1, 21-45.

Nicol, B. (2009). The Cambridge Introduction to Postmodern Fiction. Cambridge: Cambridge University Press.

Wehrs, Donald R. (December 1992). Colonialism, Polyvocality, and Islam in L’aventure ambiguë and Le devoir de violence. MLN, Comparative Literature, 107: 5, 1000-1027.

Zima, P. V. (2010). Modern/Postmodern: Society, Philosophy, Literature. London: Continuum International Publishing.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.