Kapak görseli

TEKİRDAĞ LİMANI’NIN COĞRAFİ ÖZELLİKLERİ VE TÜRKİYE LİMANLARI ARASINDAKİ YERİ (GEOGRAPHICAL FEATURES OF TEKIRDAG PORT AND ITS ROLE AMONG OTHER PORTS IN TURKEY)

İlker EROĞLU
2.749 458

Öz


Tekirdağ Limanı, Türkiye’nin kuzeybatısında Marmara Bölgesi'nin Ergene ve Çatalca-Kocaeli Bölümleri sınırları içinde, Marmara Denizi'nin kuzey kıyısında yer almaktadır. Liman, kuzeyde Karadeniz, güneyde Ege ve Akdeniz’deki limanların bağlantı kurabilme olanaklarına sahiptir. Limanın coğrafi konumu deniz ulaşımı ve ticareti açısından yoğun gemi trafiğinin görüldüğü, aynı zamanda stratejik öneme sahip İstanbul ve Çanakkale boğazlarının geçiş güzergâhında bulunmaktadır. Tekirdağ Limanı’nda devlete ve özel sektöre ait olarak inşa edilmiş 32 iskelenin toplam uzunluğu 7 286 m'dir. İskelelerde modern teknik donanım ve teçhizat ile dünya standartlarında hizmet verilmektedir. Tekirdağ Limanı’nda liman sahası toplamı yaklaşık olarak 816.076 m² dir. Limanda iskeleler Marmara Ereğlisi, Tekirdağ Merkez (Süleymanpaşa) ve Barbaros kıyıları olmak üzere üç farklı alana dağılmış durumdadır. Tekirdağ Limanı 2014 yılında toplam yük elleçlemesinde 12.529.022 ton ile Türkiye limanları içinde sekizinci sırada yer almıştır. Toplam yük elleçlemesinde BOTAŞ, MARTAŞ ve OPET liman tesisleri öne çıkmaktadır. Yörede gelişen sanayi ve ticaret sektörlerinin ihtiyaçları doğrultusunda liman alanında yeni iskeleler inşa edilmiştir. ASYAPORT limanının büyük konteyner gemilerinin yanaşmasına olanak sağlayan iskelesi ile İstanbul ve Bursa limanlarının yükünü hafifleteceği öngörülmektedir. Limanda yük ve Ro-Ro taşımacılığı yapılmaktadır. Elleçlenen ürünler içinde sanayi ürünleri ile kimyasal maddeler ağırlıklı olarak bulunmaktadır. İthalatın, ihracattan fazla olduğu Tekirdağ Limanı, bu özelliği ile ithalat limanı olarak nitelendirilebilir. Bu çalışmada Tekirdağ Limanı'nın bölge ve ülke düzeyinde önemine ve tanıtımına coğrafi prensipler doğrultusunda, katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

Anahtar Sözcükler: Tekirdağ Limanı, Coğrafi Faktörler, Deniz Ulaşımı, Sanayi, Ticaret, Hinterland.

GEOGRAPHICAL FEATURES OF TEKIRDAG PORT AND ITS ROLE AMONG OTHER PORTS IN TURKEY

Abstract: The port of Tekirdağ is located in the northwest of Turkey, on the border of Ergene and Çatalca-Kocaeli region of Marmara Region, on the north banks of the Marmara Sea. The port has advantages as being a connection to Black Sea ports in the north and Aegean and Mediterranean ports in the south. The geographical location of the port is on the strategic gateway of Istanbul and Çanakkale straits where heavy ship traffic has been gone through in terms of maritime and trade transport. The total length of 32 wharfs constructed by either state or private sectors is of 7286 metres. Wharfs serve ships and transportation with their modern equipment in high standards worlwide. The total area of the port is of approximately 816.076 metre square. Wharfs have been divided into the three areas of Marmara Ereğlisi, Tekirdağ (Süleymanpaşa) and Barbaros in terms of location. In 2014, Tekirdağ has become the eighth among Turkey’s ports in terms of taking the total amount of 12.529.002 tonnes material. BOTAŞ, MARTAŞ and OPET port premises have been distinguished among others in terms of total amount of handling. New wharfs have been constructed in the port area in line with the needs of developing industrial and trade sectors in the city and it is foreseen for the wharf of ASYAPORT enabling the giant container ships to berth to disburden Istanbul and Bursa ports. Container and Ro-Ro transportation have been carried out in the port. There are industrial products, and chemical substances dominantly among handled products. The port of Tekirdağ could be characterized as an import port since much more import has been done than export. This study aims to contribute to the importance and introducing of Tekirdağ Port on regional and national level considering geographical principles.

Keywords: Port of Tekirdağ, Geographical Features, Maritime Transport, Industry, Trade, Hinterland

Anahtar kelimeler


Tekirdağ Limanı, Coğrafi Faktörler, Deniz Ulaşımı, Sanayi, Ticaret, Hinterland

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.20304/husbd.94134

Referanslar


Akarçay, N. (2011). Tekirdağ Limanları ve Türkiye Deniz Taşımacılığındaki Payı. Tekirdağ Değerleri Sempozyumu (21 Ekim 2010). (ss. 136-145). Tekirdağ.

Ardel, A. ve İnandık, H. (1957). Marmara Denizinin Teşekkül ve Tekâmülü. Türk Coğrafya Dergisi, 17, 1-19.

Ardel, A. (1960). Marmara Bölgesi’nin Yapı ve Reliefi. Türk Coğrafya Dergisi, XVI, (20), 1-22.

------------ (1975). Hidroğrafya, Okyanuslar ve Denizler (İkinci Baskı). İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yayınları, No:720, Coğrafya Enstitüsü Yayınları, No:19.

Atalay, İ. (2011a). Genel Beşeri ve Ekonomik Coğrafya (5. Baskı). İzmir: Meta Basım Matbaacılık Hizmetleri.

------------ (2011b). Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği (8. Baskı). İzmir: Meta Basım Matbaacılık Hizmetleri.

Ateş, H. (2009). Kuzey Marmara Sahilleri ve Ard Alanında Şehirleşmenin Tarihi Süreci: XVI-XVII. Yüzyıllarda Tekirdağ ve Yöresi. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Balcı Akova, S. (2002a). Ergene Havzasının Coğrafi Potansiyeli. İstanbul: Çantay Kitabevi.

------------------- (2002b). Ergene Havzasında Mekânsal Kullanımlar. İstanbul: Çantay Kitabevi.

Doğaner, S. (1991). İstanbul Limanı: Kuruluş, Gelişim ve İşlevleri. İ.Ü. Deniz Bilimleri ve Coğrafya Enstitüsü. Bülten, 8(8), 115-144.

Eroğlu, İ. ve Bozyiğit, R. (2013). Aliağa Limanı. Marmara Coğrafya Dergisi, 28, 81-116.

Gürpınar, E. (1994). Bir Çevresel Analiz Örneği Trakya. İstanbul: Der Yayınları.

İMEAK Deniz Ticaret Odası (2015). Erişim tarihi: 08 Eylül 2015, http://www.denizticaretodasi.org.tr/Shared%20Documents/sektorraporu/2014_sektor_tr.pdf.

Koçman, A. (1993). Türkiye İklimi. İzmir: Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları No:72.

Koday S. (1998). İskenderun Limanı. Türk Coğrafya Dergisi, 33, 211-235.

------------ (2000). Haydarpaşa-Gebze Arasındaki Demiryolu Banliyö Ulaşımı. Türk Coğrafya Dergisi, 35, 261-276.

Koldemir B. (2008). Marmara Bölgesi Liman Yeri Seçiminde Bölge Ekonomisi, Kıyı Jeolojisi ve

Jeomorfolojisinin Önemi: Silivri Örneği. Uygulamalı Yer Bilimleri Dergisi, 1, 32-45.

Özşahin, E. (2015). Şarköy Deresi (Şarköy) – Bağlar Deresi (Marmara Ereğlisi) Arasındaki Marmara Denizi Akaçlama Havzasının (Tekirdağ) Jeomorfolojik Özellikleri. İstanbul: Akademi Titiz Yayınları.

Özyavuz, M. ve Şişman, E. E. (2014). Büyükşehir: Tekirdağ. Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1 (Özel Sayı), 194-217.

Pektezel. H. (2015). Süleymanpaşa’nın (Tekirdağ) CBS Tabanlı Jeoekolojik Planlama Analizi. The Journal of Academic Social Science Studies, 35, 163-185.

Resmi Gazete (05 Mart 2011). Tekirdağ Liman Yönetmeliği, 05 Mart 2011 tarih ve 27 865 sayılı.

Şahin, V. (2014).Tekirdağ İlinde Nüfus ve Yerleşmenin Coğrafi Analizi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(35), 345-357.

T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü, İstatistik Bilgi Sistemi. (2015). Erişim tarihi:10 Ağustos 2015, https://atlantis.udhb.gov.tr/istatistik/istatistik_filo.aspx.

Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası. (2014). Tekirdağ İli Ekonomik Hayatı Araştırma Raporu. (Erişim tarihi: 10 Ağustos 2015), www.tekirdagtso.org.tr.

TÜİK. (Türkiye İstatistik Kurumu). (2015). 2014 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS). Erişim tarihi: 19 Aralık 2015, http://tuikapp.tuik.gov.tr/adnksdagitapp/adnks.zul.

Tümertekin, E. (1987). Ulaşım Coğrafyası (İkinci Baskı). İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yayınları, No:2053, Coğrafya Enstitüsü Yayınları, No:85.

http://www.asyaport.com/Default.html (Erişim tarihi: 10.08. 2015).

http://portal.emodnedbathymetry.eu/depth.contours. (Erişim tarihi: 10.08. 2015)

http://www.enerjiatlasi.com/ (Erişim tarihi: 10.08. 2015).

http://www.martasgroup.com/tr/denizyolu-tasimaciligi.html (Erişim tarihi: 10.08. 2015).
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.