Kapak görseli

TEKİRDAĞ ÖLÇEĞİNDE AKRAN ZORBALIĞI ARAŞTIRMASI VE BULGULARIN DEĞERLENDİRMESİ (THE SURVEY RESULTS OF PEER VICTIMIZATION IN TEKIRDAĞ AND THE EVALUATION OF THE RESULTS)

Coşkun DİKBIYIK, Ensar YILMAZ
2.214 380

Öz


Okullar sosyalleşme sürecinin en önemli aktörlerinden biridir. Bu süreçte ortaya çıkan sosyolojik olgulardan biri de akran zorbalığıdır. Akran zorbalığı okullarda yaşanan şiddet sorununun bir boyutu olarak karşımıza çıkmaktadır. Zorbalık saldırgan bir davranış biçimidir. “Bir ya da daha fazla öğrencinin bir başka öğrenciye karşı sürekli olarak olumsuz eylemlerde bulunması” olarak tanımlanmaktadır. Zorba bu davranışı gerçekleştiren, kurban ise bu davranışa muhatap olan kişidir. Bu çalışma Tekirdağ ilinde anket yöntemini kullanarak akran zorbalığını ölçümlemeyi amaçlamaktadır. Akran Zorbalığı Anketi uygulanmasında sosyal, ekonomik ve kültürel kriterler dikkate alınarak Tekirdağ merkezinin genelini tanımlayacak okullar seçilmiştir. Yapılan anket çalışmasında toplam 650 öğrenci ile görüşülmüştür. Bu öğrencilerin cinsiyet dağılımı % 49.8 erkek, %50.2 kız öğrenci şeklindedir. Bu araştırma ile zorbalığa uğrayıp uğramama durumu, zorbalık türlerine nerelerde uğranıldığı, öğrencilerin hangi sebeple zorbalığa uğradığı, zorbalığa uğradıktan sonra neler hissettiği, zorbalığa uğradığında neler yaptığı, kimlerin zorbalık yaptığı, öğrencilerin zorbalığa uğradığında kimlere söylediği, zorbalığa uğradığında onunla kimlerin ilgilendiği, zorbalığı uygulayıp uygulamama durumu, zorbalık uyguladıktan sonra neler hissettiği, herhangi bir zorbalığa şahit olduğunda neler yaptığı, öğrencilerin bazılarına zorbalık uygulama şeklindeki sorulara cevap aranmıştır. Araştırma sonucunda zorbalığa maruz kalanların oranı % 44 olarak bulunmuştur. Türkiye genelinde akran zorbalığı ile ilgili olarak yapılan araştırmalarda kurban oranı % 26-40'dır. Tekirdağ’da ortaya çıkan bu sonuç Türkiye ortalamasının üzerindedir. Bu da Tekirdağ açısından önemli bir sosyolojik soruna işaret etmektedir.

Anahtar Sözcükler: Zorbalık, Zorba, Kurban, Akran Zorbalığı, Tekirdağ.

THE SURVEY RESULTS OF PEER VICTIMIZATION IN TEKIRDAĞ AND THE EVALUATION OF THE RESULTS

Abstract: Schools are one of the most important actors of socialization process. One of the sociological facts which exist in this process is peer victimization. Peer victimization appears as a part of bullying at school. Victimization is a sort of aggressive behaviour. It is defined as “one or more students’ negative actions towards another student permanently.” Bully is the person who commits this behaviour, and victim is the person who is exposed to the mistreatment. In the district of Tekirdağ, peer victimization is researched and surveyed. While conducting the research, some social, economic and cultural criteria are considered, and schools that represent Tekirdağ city centre are chosen, where some. 650 students are interviewed, among whom 49,8% are boys and  50,2% are girls. Owing to this research, the following matters are questioned: the situation of victimization; the place of peer victimization; how victims feel after being subjected to the bully; how they react again stubbly; whom they confide to talk about the bully; who are the bullies; if the victim himself/herself impose mistreatment to other people, and how; if he/she witnesses peer victimization, what does the person do. According to the survey carried out, the percentage of peer victimization in Tekirdağ is 44%, but the average percentage of bully overall in Turkey is 26-40%. The results show that the percentage of peer victimization in Tekirdağ is higher than the average percentage in Turkey. This result points of a very significant sociological problem in Tekirdağ.

Keywords: Bullying, Bully, Victim, Peer Victimization, Tekirdağ

Anahtar kelimeler


Zorbalık, Zorba, Kurban, Akran Zorbalığı, Tekirdağ

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.20304/husbd.71049

Referanslar


Ergün, D. (2011). Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Ortaöğretim 6.,7., 8. Sınıf Öğrencilerinde Akran Zorbalığı Yaygınlığı ve Risk Faktörlerinin Belirlenmesi. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). İstanbul: İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü.

Ertan, D. (2012). Akran Zorbalığında Aileye ve Okula İlişkin Risk ve Koruyucu Faktörlerin İncelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İzmir: Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Güray, E. C. (2010). Ergenlerde Sosyodemografik Özelliklere Algılanan Sosyal Destek ile Akran Zorbalığına Maruz Kalmanın İncelenmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul: Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Pişkin, M. (2002). Okul Zorbalığı: Tanımı, Türleri, İlişkili Olduğu Faktörler ve Alınabilecek Önlemler. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 2(2), 531-562.

Pişkin, M., ve Ayas T. (2011). Akran Zorbalığı Ölçeği: Çocuk Formu. Akademik Bakış Dergisi, 23, 1-13.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.