Kapak görseli

UNE LECTURE DRAMATIQUE POUR BAUDELAIRE XII Poésie symphonique V - Un essai empathique

Tuğrul İNAL
1.741 264

Öz


Tuğrul İnal Kötülük Çiçekleri ve Paris Sıkıntısı’ndan hareketle Baudelaire felsefesinin temel ilkelerini bizzat kendi bulduğu Empati Yöntemi’yle irdelemeye devam ediyor. Empati Yöntemi’nin ilk bildirgesini Frankofoni’nin 18. sayısında yayımlayan İnal ikinci bildirgeyi de Fransızca olarak Humanitas’ta yayımlıyor. Bir okuma biçimi olarak şiir, öykü ve tek kişilik oyunlara uygulanabilir olan bu yöntem, metinlerarası bağlamda özellikle imgelem ve kurguya dayalı olup, metin anlatı-deneme biçiminde öznellik boyutunda yeniden yazmaya –réécriture- yöneliktir. Bu ilk metne koşut ikinci bir paradigma metindir. İlk metnin vaaz ettiği gerçeklik paradigma metinde bir üstgerçeklik biçimine dönüşür ve gerçek teatral bir yaklaşım ve sunumla bir mitos ya da öykü tadında yeniden yaratılmış olur. İkinci metinde de Tanrı, Şeytan, kadın, birer protagonist olup, güzellik-çirkinlik, iyi-kötü, yaşam-ölüm, kurtuluş-düşüş, cennet-cehennem gibi varlık sorunsallarını tartışırken anlatıcı-yorumcu da bir tür sahneye koyucu konumunda olur. Bu retorika estetiği olan paradigma metin, gerçek ile kurmaca, fantazya ile mitosun ortak bir uygulayım örneğidir.

Anahtar Sözcükler: Baudelaire, Yaşam, Ölüm, Kadın, Cennet, Cehennem, Şeytan, Düşüş

A DRAMATIC READING OF BAUDELAIRE (XII): Symphonic Poetry (V)-The Empathy Method

Abstract: Tuğrul İNAL studies the works Paris Spleen and Flowers of Evil by Baudelaire and he analyzes the fundamental principles of the author’s philosophy using the Empathy Method that Prof. Inal he himself devised. İnal had his first paper on the empathy method published in the 18th edition of Frankofoni. The second of these papers is being published now in Humanitas in French language. The method referred can be applied to poetry, short stories and drama, it is based on imagery and fiction and in a way it is a rewriting of the text on the explanatory level. It creates a second paradigm text parallel to the original. The reality preached by the original text converts into another realism in the paradigm and is recreated in essence like a myth or a story with a theatrical flair and presentation. In the second text, God, the devil, and women are protagonists, and the story teller-interpreter is discussing on existentialist issues like beauty-ugliness, good-evil, life-death, rise-fall, heaven-hell becomes the person who stages the work. The paradigm text which is a rhetorical aesthetic is an example of a creation of reality and fiction, fantasy and myth.

Keywords: Baudelaire, life, death, woman, paradise, inferno, the Devil, the fall from grace

 


Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.20304/husbd.48772

Referanslar


Baudelaire, C. (1975). Œuvres complètes – Les fleurs du Mal, Spleen de Paris. Bibliothèque de la Pléiade. Tome I. Paris: Gallimard.

Patricia, C. (2013). Akıl Güzelliğine Övgü, Rönesans Estetiği, (Inno alla belleza intellectuale). (Çev. Durdu Kundakçı). Ankara: Dost.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.