INTERKULTURELLES LERNEN DURCH DEN WHITEBOARDEINSATZ ALS ZUSATZMATERIAL

Mukadder Seyhan YÜCEL, Harun GÖÇERLER, Meryem DEMİR
2.143 468

Öz


Nasıl ki kültür bilgisi dil öğrenmenin bir parçası ise, günümüz
sınıflarında teknolojinin kullanımı da hızla yabancı dil derslerinin
vazgeçilmez bir parçası haline gelmektedir. Bu ifadeden yola çıkarak bu
çalışma derslerde destek materyal olarak kullanılan akıllı tahtaların
hazırlık sınıflarında kültürlerarası öğrenme süreçlerine ilişkin etkilerini
ortaya koymak amacı ile yapılmıştır. Bu bağlamda, hem ders veren
öğretim elemanlarının kültürlerarası öğrenmeye yönelik görüşlerini tespit
etmek, hem de kullanılan öğretim materyalinin ve akıllı tahtanın
kültürlerarası öğrenme etkinliklerindeki etkisini saptamak amacıyla açık
uçlu sorular kullanılmıştır. Araştırma yöntemi olarak nitel araştırma
yöntemi seçilmiş ve anket soruları hazırlık sınıflarında ders veren öğretim
elemanlarına yöneltilmiştir. Anket sürecinde toplanan ses kayıtlarının
dökümleri içerik olarak konuya uyan başlıklar altında sınıflandırılmış ve
bağlama cevap veren, konuya ilişkin en açık cevapları içeren bazı ana
temalar belirlenmiştir. Değerlendirme sonucunda temel olarak yabancı dil
öğretiminde akıllı tahta kullanımının öğretim elemanları açısından
kültürlerarası konuların aktarımında motive edici ve hızlı bir yardımcı
olarak görüldüğü tespit edilmiştir. Ayrıca bu tarz destek materyallerinin
kullanımının yaygınlaşmasının teşvik edilmesi öğretim elemanlarınca
önerilmektedir. Fakat tüm bu sonuçlara rağmen, yine de ders esnasında
akıllı tahta kullanımının etkili bir şekilde yapılıp yapılmadığı konusunda
öğretim elemanlarının çekinceleri dile getirilmiştir.
Anahtar Sözcükler: Kültürlerarası Öğrenme, Alman Dili ve
Edebiyatında Yabancı Dil Olarak Almanca, Akıllı Tahta ve Dil, Öğretim
Materyali, Dil Öğrenimi ve Kültür.

 

INTERCULTURAL LEARNING BY USING WHITE BOARD AS AN ADDITIONAL MATERIAL

Abstract: Just as cultural knowledge is a part of language learning, so has
the use of technology rapidly become an indispensable part of foreign
language teaching in today’s lessons. Respectively, this study aims to
reveal the impact of the use of Smart Boards as a supplementary material
on the intercultural learning process in preparatory classes. Therefore,
firstly with the aim of bringing out teachers’ attitudes towards
intercultural learning and secondly, revealing the influence of the use of
teaching materials and Smart Boards on intercultural learning activities,
open ended questions were used. As a research method a qualitative
process was implemented and the survey questions were used to interview
the teachers teaching preparatory classes. In the survey process, the
gathered transcripts of the recorded interviews were contentedly
organized under headings related to the topic and some main themes that
include the most precise answers were determined. After the evaluation
process, teachers’ statements revealed that in foreign language teaching
the use of Smart Boards is motivating in terms of teaching intercultural
knowledge and that it is a fast facilitator. Additionally, the teachers
suggested that the use of such kind of supplementary materials should be
encouraged to become more prevalent. Despite all of the results, the
teachers expressed their reservations about whether the Smart Boards are
used in an effective way or not in the lessons.

Keywords: Intercultural Learning, German as a Foreign Language in
German Philology, Smart Board and Language, Teaching Material,
Language Teaching and Culture.


Anahtar kelimeler


Eugène Ionesco, Rhinoceroses, 20thCentury, the Theatre of the Absurd

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.20304/husbd.87567

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.