LES OPINIONS DES ETUDIANTS SUR LE COURS « EVALUATION ET ADAPTATION DE MATERIELS PEDAGOGIQUES »

Cihan AYDOĞU
2.102 495

Öz


Eğitim fakültelerinin yabancı dil bölümlerinin öncelikli hedefi öğrencileri öğrenim gördükleri yabancı dili etkili bir şekilde öğretmeye hazırlamaktır. Bunun için de, öğrencilerin birçok kuramsal bilginin yanı sıra, bu bilgilerini sınayabileceği bir öğretim ortamına ihtiyacı vardır. Bu bağlamda, eğitim fakültesi bölümlerinin programlarında okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması dersleri yer almaktadır. Ancak sadece birer akademik dönemle sınırlı bu stajlar, öğretmenlik mesleğine hazırlanmada yetersiz kalabilmektedir. Dolayısıyla da öğretmen adaylarına bu gözlem ve uygulamaya dayalı stajlardan önce, yöntem derslerinde bilgilerini sınayabilecekleri bir ortamın yaratılması gerekmektedir. Yaparak öğrenme bu ortamı sağlayabilecek yöntemlerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada hedefimiz yaparak öğrenme yöntemini kullanarak bu amaca hizmet etmektir. Bu doğrultuda, Materyal Değerlendirme ve Uyarlama dersinde tek grup son-test modeline dayanarak Fransızca bölümü öğrencilerine özgün dokümanlardan hareketle çalışma yaprakları hazırlattık. Dersler haftada 3 saat olmak üzere toplam 12 hafta sürdü. İlk 4 hafta teorik bilgiler verildi. İzleyen 8 hafta boyunca uygulama çalışmaları gerçekleştirildi. Yaparak öğrenmenin öğrenciler üzerindeki etkilerini ölçmek amacıyla açık uçlu sorulardan oluşan bir anket uygulandı. Sonuç olarak, yaparak öğrenmenin öğrencilerde bir Fransızca yabancı dil dersi hazırlama konusunda birçok beceriyi geliştirdiği ve öğrencilerin özgüvenini desteklediği görülmüştür. Öğrencilerin yaşadıkları güçlükleri tespit etmek maksadıyla sorulan soruya verdikleri cevaplar değerlendirildiğinde ise yaparak öğrenme tekniğinin güçlükleri azaltma yönünde olumlu bir katkısı olduğu ancak yine de bazı güçlüklerin devam ettiği tespit edilmiştir.

Anahtar Sözcükler: Çalışma Yaprağı, Yaparak Öğrenme, Yabancı Dil, Materyal Hazırlama, Özgün Doküman, Öğretmen Adayı.

STUDENT PERCEPTIONS ON THE MATERIALS DEVELOPMENT AND EVALUATION COURSE

Abstract: The primary objective of the foreign language departments of education faculties is to prepare their students to teach the foreign language effectively. The students not only need to have theoretical courses but also some courses that they can put into practice. To provide that need education faculties have school observation and teaching practice courses in their educational programs. Those courses are limited to only one semester and may not be very sufficient to prepare those students to their future professions. Before actual teaching and practicum, students need to have some application courses to apply their methodological knowledge. Learning by doing is one of the methods students can apply their theoretical knowledge into practice. In this study, learning by doing method was used to achieve this goal. This is a single group post-test study design in which students in the French department were asked to prepare worksheets using authentic materials in the Material Evaluation and Adaptation course. It took 12 weeks, 3 hourperiod for each week. The theoretical part took 4 weeks, and the practical activities were carried out during the following 8 weeks. In order to measure the effects of learning by doing method, students were administered a questionnaire consisting of open-ended questions. The results of the study revealed improvements in students’ skills in preparing a French language lesson as well as developments in their selfconfidence. The students were questioned to find out the difficulties that they had experienced. The result of this questioning reveals that learning by doing eliminated lots of difficulties to a great extent but still some of the difficulties remained as unsolved.

Keywords: Worksheets, Learning by Doing, Foreign Language, Preparing Materials, Authentic Document, Student Teacher.


Anahtar kelimeler


Immigration, Guest-Worker Literature, Literature, the Second Generation, Renan Demirkan

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.20304/husbd.44384

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.