ERGENE HAVZASI KORUMA EYLEM PLANI KAPSAMINDA ISLAH ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNİN UYGULAMA SÜRECİ

Jale SEZEN, Ahmet KUBAŞ
2.368 529

Öz


Ergene Havzası, Trakya Bölgesi’nin, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli illerini kapsamaktadır. Havzada yaşanan nehir kirliliği, dağınık ve kontrolsüz sanayileşmenin bir getirisi olarak, kaynak kullanımında, altyapı yatırımlarında ve lojistikte israfa yol açarak ciddi sorunlar doğurmuştur. Bölge halkı kirlilikten olumsuz etkilenerek, su kirliliği sonucunda tarımsal üretimde de verim kayıpları yaşanmıştır. Kirliliğin önlenmesine yönelik ilgili Bakanlıklar ve kuruluşlar tarafından çeşitli yıllarda yapılan araştırma ve çalışmalar bulunmaktadır. Bu çalışmaların sonuncusu, Orman ve Su İşleri Bakanlığı (Mülga Çevre ve Orman Bakanlığı) tarafından 06.05.2011 tarihinde ilan edilen Ergene Havzası Koruma Eylem Planıdır. Plan ile havza bazında kirliğin önlenmesine yönelik eylem maddeleri belirlenmiştir. Bu çalışma ile eylem planı kapsamındabelirlenen maddelerden, Islah OSB’lerin kuruluşu ve Islah OSB’lere müşterek arıtma tesislerinin kurulması incelenmiştir. Ergene Eylem Planı kapsamında, Tekirdağ ilinde 8 (sekiz) adet, Kırklareli ilinde 2 (iki) adet olmak üzere 10 (on) yeni Islah OSB kurulmuştur. Eylem planı çerçevesinde verilen süreler içerisinde Islah OSB’lerin eksikliklerini tamamlayarak OSB’ye dönüşmesi ve ortak arıtma tesislerinin tamamlanması ile hammadde temini, enerji, arıtma ve ulaşımda tasarruf sağlanarak kazanılan artı değer ile teknolojik yenilikler ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda Ergene Havzası Kirliliğinin önüne geçilmesinde önemli bir adım olduğu sonucuna varılmıştır.

Anahtar Sözcükler: Islah OSB, Atıksu Arıtma Tesisi, Çevre Sorunları, Su Kirliliği, Ergene Havzası Koruma Eylem Planı.

THE APPLICATION PROCESS OF TREATED ORGANIZED INDUSTRIAL ZONES WITHIN THE ERGENE CATCHMENT PROTECTION PLAN THRACIAN

Abstract: Ergene catchment contains the cities of Tekirdağ, Edirne, Kırklareli in Thracian region. As a result of uncontrolled and scattered industrialization, River Pollution in the catchment creates serious problems by cousing wastage in source usage, infrastructure investments and logistic. As a result of water pollution agricultural production has decreased and the people in the region have been affected negatively by the pollution. There are studies and researches done by relevant ministries and institutions in different years for the prevention of pollution. The last one of these studies is the Ergene Catcment Protection Plan which is announced by the Ministry of Forest and Water (Muğla Environment and Forest Ministry) in 06.05.2011. protection plan points for the prevention of pollution around the catchment are determined with the plan. The articles that are the foundation of Treated Organized Industrial Zones (OIZ) and foundation of common treatment plants with OIZs, are investigated in this study. Within the Ergene Catchment Action Plan, 8 (eight) of them in Tekirdağ and 2 (two) of them in Kırklareli, 10 (ten) new Treated Organized Industrial Zones are founded. It has been concluded that rehabilitation is an important step in the prevention of pollution in Ergene Watershed in line with the technological innovations and sustainable development objectives with added value gained by achieving savings in supply of raw materials, energy, treatment and transportation with the completion of common treatment plants and transformation of Organized Industrial Zone (OIZ) into OIZ by overcoming their deficiencies within the time period given within the framework of the action plan.

Keywords: Treated OIZ, Waste Water Treatment Plant, Environmental Problems, Ergene Catchement Protection Plan.


Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.20304/husbd.14761

Referanslar


Anonim (2009). 1/100000 ölçekli Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Revizyon

Çevre Düzeni Planı, Plan Analitik Raporu. İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı. İstanbul: İstanbul Metropolitan Planlama ve Kentsel Tasarım Merkezi. Anonim (2011a). Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel

Müdürlüğü, 2011/10 Sayılı Genelge. Ankara.

Anonim (2011b). Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun. Bilim

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. 12.04.2011 tarih 27903 Sayılı Resmi Gazete. Ankara.

Anonim (2013a). Ergene Havzası Koruma Eylem Planı Tekirdağ Uygulamaları.

Tekirdağ Valiliği Yayınları. Anonim (2013b). Havza Koruma Eylem Planı. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su

Yönetimi Genel Müdürlüğü. Ankara. Anonim (2013c). Ergene Havzası Koruma Eylem Planı Hakkında Genelge.

Başbakanlık. 13 Haziran 2013 tarih 28676 Sayılı Resmi Gazete. Ankara.

Anonim (2013d). “Orman ve Su İşleri Bakanlığı Ergene Havzası.” http://ergene.ormansu.gov.tr/ergene/Anasayfa.eylem_3_05.09.2013.x/sx.

Anonim (2013e). Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü. Ankara.

Candeğer, O. (1997). Çevre ve Sanayi İlişkisi. TMMOB Trakya’da Sanayileşme ve Çevre Sempozyumu II Bildiriler Kitabı, (202). (ss. 88-92). Edirne.

Esen A. ve Duda G. (2013).Yerlikaya A. (Tekirdağ Valisi). Global Sanayici

Aylık Ekonomi ve İş Dünyası Dergisi, Temmuz/2013 Tekirdağ, (41), s. 29.

Kubaş A. ve Hurma H. (2005). Trakya Bölgesinde Sanayileşme Kaynaklı Çevre

Sorunları ve Çözüm Önerileri. TMMOB, Trakya’da Sanayileşme ve Çevre Sempozyumu IV. (ss. 143-149). Edirne. Kubaş, A.; Hurma, H. ve Dede, O. (2011). Trakya Bölgesinde Sanayi

İşletmeleri Kaynaklı Çevre Sorunları ve Çevre Yönetimi. III. Trakya Bölgesi Kalkınma ve Girişimcilik Sempozyumu. (ss. 90-96). Tekirdağ. Özkan, E. ve Kubaş, A. (2008). 5. Dünya Su Forumu Bölgesel Su Toplantıları

Havza Kirliliği Konferansı. Çevre ve Orman Bakanlığı DSİ Genel Müdürlüğü II. Bölge Müdürlüğü, (26-27 Haziran 2008). İzmir.

Sezen, J. (2013). Trakya Bölgesinde Çevresel Duyarlılık Analizi ve Avrupa
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.