GÖÇÜN ELLİNCİ YILINDA ALMANYA’DA YÜKSELEN DEĞER: TÜRK-ALMAN GÖÇMEN YAZINI

Hikmet ASUTAY, Tuğba ÇARIKÇI
2.960 836

Öz


: Bu çalışmada; altmışlı yıllarda Türkiye’den Almanya’ya işçi göçü ile birlikte oluşmaya başlayan Türk-Alman, ya da eski adıyla dışgöç yazınında ikinci kuşak dönemi konu alınmıştır. Çalışma, göç kavramının tanımlanması ve artık günümüzdeki adının tanımlanmasıyla başlayıp, Türk-Alman dışgöç yazınının tarihsel gelişimi ile ilgili verilen genel olarak tanıtılması ile devam etmektedir. Daha sonra, konunun sınırlılığı açısından seksenli yıllara denk gelen ikinci kuşak dönemi ve yazarları ile bu yazarlardan biri olan Renan Demirkan ve “Üç Şekerli Demli Çay” adlı eseri örnekleme bağlamında kimlik arayışı açısından ele alınmıştır. Yazar Renan Demirkan ve eserinin seçilmesinin nedeni, ikinci kuşak göçmen yazını özelliklerini yansıttığı ve ana konusu olan kimlik arayışını dillendirdiği içindir. Türk-Alman yazınına farklı bir açıdan, dönemin önemli bir yazarı ve eserinin incelenmesi açısından irdelemeyi amaçlayan çalışmamızda “vatan hasreti, uyum” gibi kavramlar incelenmeye çalışılmıştır. Dönemin eserlerinde yansıtılan bu kavramların barındırdığı derin anlamlar, farklı bir ülkede karşılaşılan öteki kültür, farklı gelenek ve görenekler ile öteki dil söz konusudur. Sonuç bölümünde, dışgöç yazınının başladığı günden Türk-Alman yazını adını aldığı günümüze nasıl değişiklik geçirdiği, yazında kullanılan kavramların eserlere işlenişi, göçle gittikleri başka bir ülkede yaşamla mücadele ederken bu yazın türünün nasıl ortaya çıktığı, seçilen örnek bağlamında anlatılmaya çalışılmış, özelde de Türk-Alman göçmen yazını ikinci kuşağın belli başlı yazınsal özellikleri ile ele aldığı konular, örnek metin bağlamında irdelenmeye çalışılmıştır.

Anahtar Sözcükler: Göç, Dışgöç Yazını, Edebiyat, İkinci Kuşak, Renan Demirkan.

TURKISH-GERMAN MIGRATION LITERATURE IN GERMANY ON ITS FIFTIETH ANNIVERSARY

Abstract: This study investigates second generation period of Turkish - German literature (also called as immigration literature) which began with laborer immigration from Turkey to Germany in 1960 s. The study initially defines immigration concept, explores how it was named in different ways, and historical development of Turkish – German immigration literature is described. Since the topic is limited, with second generation period, a writer Renan Demirkan and her work “Üç Şekerli Demli Çay” has been selected for this study. By means of this study it is aimed to investigate the concept of “immigration”, to deepen this subject, and to the work “Üş Şekerli demli Çay”, which is selected to approach from different perspectives. Renan Demirkan and her work were studied in terms of questing for identity. The work reflects the characteristics of second generation immigration literature, and the main theme of this period which is the quest for identity. The study investigates the concepts of “longing for homeland” and “adaptation”. Works of the period reflect deep meaning of this concept, feelings of the people who face a different culture in a different country, different traditions, and a different language. Finally the study describes how immigration literature has changed from its appearance to present time. Turkish –German literature was investigated in the context of text.

Keywords: Immigration, Guest-Worker Literature, Literature, the Second Generation, Renan Demirkan


Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.20304/husbd.45555

Referanslar


Abadan-Unat, N. (2002). Bitmeyen Göç. İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları.

Asutay, H. (2011). “Eine lange Geschichte von der Autobahn E-5 in

Jugoslawien” in: HAM, Murat und KUBANEK, Angelika. (2011). “Fremde

Heimat Deutschland”. Stuttgart: Ibidem Verlag. Cengiz, S. (2010). “Göç, Kimlik ve Edebiyat”. Zeitschrift für die Welt der Türken, 2 (3), S. 185-193. Erişim Tarihi: 12 Mart 2012, http://www.diewelt- dertuerken.de/index.php/ZfWT/article/viewFile/174/s_cengiz.

Ekiz, T. (2007). Avrupa Türk Edebiyatı ve Bir Temsilcisi: Emine Sevgi

Özdamar. Journal of Arts and Sciences, 7, 34-36. Ham, M. und Kubanek, A. (2011). Fremde Heimat Deutschland. Stuttgart: Ibidem Verlag. http://www.e-kafkasya.com/forum/tiyatro/renan-demirkan/?wap2, Tarihi: 02 Şubat 2012. http://www.diewelt-dertuerken.de, Erişim Tarihi: 12 Mart 2012. http://www.renan-demirkan.de/ Erişim Tarihi: 15 Haziran 2013.

Karakuş, M. (2001). Yüksel Pazarkaya ile Göçmen Yazını Üzerine Bir Söyleşi.

Gurbeti Vatan Edenler Almanca Yazan Almanyalı Türkler; N. Kuruyazıcı ve M. Karakuş. Ankara: Kültür Bakanlığı. Kaya, A. (2000). Berlin'deki Küçük İstanbul. İstanbul. Büke Yayınları, 49-50.

Kuruyazıcı, N. (2001). Almanya’da Oluşan Yeni Bir Yazının Tartışılması.

Gurbeti Vatan Edenler Almanca Yazan Almanyalı Türkler; N. Kuruyazıcı ve M. Karakuş. Ankara: Kültür Bakanlığı. Yalçın, N. (2011). Üç Şekerli Demli Çay Romanında Kültürlerarasılık.

(Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi). Ankara: Ankara Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Özyer, N. (2001). Türk Yazınlarının Alman Çocuk ve Gençlik Edebiyatına

Katkısı. Gurbeti Vatan Edenler Almanca Yazan Almanyalı Türkler; N. Kuruyazıcı ve M. Karakuş. Ankara: Kültür Bakanlığı. Sağlam, F. (2006). “Renan Demirkan’ın Üç Şekerli Demli Çay adlı eserinde yer alan Türk ve Alman imgelerine karşılaştırmalı bir bakış”. Milli Folklor. 18 (72).

Erişim Tarihi: 09.10.2014, http://www.millifolklor.com/tr/sayfalar/72/09.pdf.

Tuncay, S. (2010). Avrupa Birliği Üyeliği Sürecinde Göç Olgusunun

İrdelenmesi ve Almanya Örneğinin Analizi. Türkbilim Dergisi, 2, 1-30. Erişim http://www.e-kafkasya.com/forum/tiyatro/renan-demirkan/?wap2, Tarihi: 02 Şubat 2012. http://www.diewelt-dertuerken.de, Erişim Tarihi: 12 Mart 2012. http://www.renan-demirkan.de/ Erişim Tarihi: 15 Haziran 2013.

Karakuş, M. (2001). Yüksel Pazarkaya ile Göçmen Yazını Üzerine Bir Söyleşi.

Gurbeti Vatan Edenler Almanca Yazan Almanyalı Türkler; N. Kuruyazıcı ve M. Karakuş. Ankara: Kültür Bakanlığı. Kaya, A. (2000). Berlin'deki Küçük İstanbul. İstanbul. Büke Yayınları, 49-50.

Kuruyazıcı, N. (2001). Almanya’da Oluşan Yeni Bir Yazının Tartışılması.

Gurbeti Vatan Edenler Almanca Yazan Almanyalı Türkler; N. Kuruyazıcı ve M. Karakuş. Ankara: Kültür Bakanlığı. Yalçın, N. (2011). Üç Şekerli Demli Çay Romanında Kültürlerarasılık.

(Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi). Ankara: Ankara Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Özyer, N. (2001). Türk Yazınlarının Alman Çocuk ve Gençlik Edebiyatına

Katkısı. Gurbeti Vatan Edenler Almanca Yazan Almanyalı Türkler; N. Kuruyazıcı ve M. Karakuş. Ankara: Kültür Bakanlığı. Sağlam, F. (2006). “Renan Demirkan’ın Üç Şekerli Demli Çay adlı eserinde yer alan Türk ve Alman imgelerine karşılaştırmalı bir bakış”. Milli Folklor. 18 (72).

Erişim Tarihi: 09.10.2014, http://www.millifolklor.com/tr/sayfalar/72/09.pdf.

Tuncay, S. (2010). Avrupa Birliği Üyeliği Sürecinde Göç Olgusunun

İrdelenmesi ve Almanya Örneğinin Analizi. Türkbilim Dergisi, 2, 1-30. Erişim
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.