YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE ŞARKILARIN KULLANIMI: FRANSIZ DİLİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİYLE BİR UYGULAMA

Zühre Yılmaz GÜNGÖR
2.322 634

Öz


Bu araştırmanın amacı, yabancı dil derslerinde kullanılan şarkıların öğrencilerin dil öğrenimine olan katkılarını belirlemektir. Araştırma Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Fransızca Öğretmenliği Programında öğrenim görmekte olan ve Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metnine göre yabancı dil seviyesi B1 kabul edilen 19 öğrenciyle gerçekleştirilen nitel bir araştırmadır. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın verileri, 12 hafta boyunca her dersin sonunda öğrencilerin yazdığı yansıtıcı günlüklerle toplanmıştır. Uygulama öncesi, öğrencilerden günlükleri içten ve dürüst bir şekilde yazmaları istenmiş ve günlüklere not verilerek değerlendirilmeyeceği söylenmiştir. Uygulama sonrası elde edilen veriler, belge incelemesi yöntemi kullanılarak çözümlenmiştir. Ayrıca, verilerin sayısal olarak ifade edilebilmesi için de sıklık dağılımı ve yüzde analizi yapılmıştır. Araştırmanın verilerinden elde edilen bulgular, yabancı dil derslerinde kullanılan şarkıların öncelikle, öğrencilerin kelimelerin doğru söyleniş biçimlerini öğrenmelerine, yabancı dildeki kelime dağarcıklarını ve derse olan ilgilerini arttırmalarına, dinleme-anlama becerilerini geliştirmelerine, derse katılımlarını arttırmalarına, derse karşı olumlu tutum geliştirmelerine katkıda bulunduğunu göstermektedir. Bu araştırma, ayrıca, şarkıların yabancı dil derslerini eğlenceli hale getirdiğini, öğrencilerin öğrendikleri dilin kültürü hakkında bilgi edinmelerini sağladığını, öğrencilerin yabancı dile karşı olumlu tutum geliştirerek daha kalıcı bir öğrenme sağladığını ortaya koymaktadır. Ve son olarak da, sınıfta kullanılan şarkıların öğrencilerin yabancı dilin günlük yaşamdaki kullanım biçimlerini öğrenmelerine, ezber yeteneklerini geliştirmelerine yönelik olumlu ve önemli katkıları olduğunu göstermektedir.

Anahtar Sözcükler: Yabancı Dil Öğretimi, Şarkıların Kullanımı, Yansıtıcı Günlük Tutma.

THE USE OF SONGS IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES: A STUDY WITH THE STUDENTS IN FRENCH LANGUAGE EDUCATION DEPARTMENT

Abstract: The aim of this study is to investigate the contribution of songs to students’ language learning in foreign language classes. This research is a qualitative study conducted with 19 students of the Department of Foreign Language Education (French Language Teaching Program) of the Faculty of Education at Anadolu University. Their language level is B1 according to Common European Framework of Reference for Languages. Data are collected from students who wrote a reflective diary at the end of each course for 12 weeks. Before the application, the students are asked to write their diaries sincerely and honestly. Data are analized using the method of document analysis. Also, frequency and percentage analysis are used to obtain numerical data. According to the findings with the use of songs, students pronounced words correctly, they have increased lexical knowledge. Additionaly, they are motivated and they developed their listening skills, their participation rate increased and they developed a positive attitude towards the course. This study reveals that the songs make the language courses enjoyable, the students learn about the culture of the language they are learning and develop positive attitudes towards foreign language. The songs provide a more permanent learning. And finally, this research shows that with the use of songs in the classroom, students learn language which is used in daily life and develop their memorization skills.

Keywords: Foreign Language Teaching, Using Songs, Keeping A Reflective Diary.


Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.20304/husbd.01073

Referanslar


Akalın, A. (2011). “Yabancı dil öğretiminde araç, gereç ve otantik dokümanların kullanılması.” http://www.turkceogretimi.com/Yabanc%C4%B1lara-Turkce

O%C4%9Fretimi/article/697- otantik-dokuman-otantik-metin-nedir/2. Ataseven, F. (1988). Değişen Sınıf İçi Öğretim Ortamları ve Şarkılarının

Yabancı Dil Öğretiminde Araç Olarak Kullanılması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3, 189-198. Bailey, K. D. (1982). Methods of Social research. New York: The Free Press.

Boiron, M. (2005). “Approches pédagogiques de la chanson”. Erişim tarihi: 13 Mayıs 2011, http://www.leplaisirdapprendre.com/chansons/approches/index.php,

Cadre Européen Commun de Référence Pour Les Langues - Apprendre, Enseigner, Evaluer. (2000). Unités des Politiques Linguistique. Strasbourg: Didier, 26.

Chamberlain, A. (1977). Stratégie pour une étude de la chanson française. Le

Français Dans Le Monde, (131), 28-32. Ekiz, D. (2006). Kendini ve Başkalarını İzleme: Sınıf Öğretmeni Adaylarının

Yansıtıcı Günlükleri. İlköğretim Online, 5 (1), 45-57. Koç, C. ve Yıldız, H. (2012). Öğretmenlik Uygulamasının Yansıtıcıları:

Günlükler. Eğitim ve Bilim, 37 (164). Morlat, J. -M. (2009). “La problématique du document authentique dans le cadre du programme de langue B du Baccalauréat International”. Erişim tarihi: 25 Ağustos 2012, http://www.edufle.net/La-problematique-du-document.html,

Paradis, S. et Vercollier, G. (2010). “La chanson contemporaine en classe FLE/

FLS: un document authentique optimal”? Synergie Canada, (2). Erişim tarihi:12 Nisan 2011, http://synergies.lib.uoguelph.ca/article/viewArticle/1211/1838,

Regoli, P. (2008). “Un atelier qui résonne” Le Français Dans le Monde,(358), 33

Sözbilir, M. (2010). “Nitel Araştırmada Veri Toplama Araçları.” Erişim Tarihi: 11 Mayıs 2014, http://www.fenitay.files.wordpress.com/.../10-nitel- arac59ftc4b1r.

Tancman, A.-L. (2005). “Le français en chantant”. Erişim tarihi: 06 Temmuz 2011, http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Francais/ Pirsumim/.

Tegos, C. (2009). “La chanson en langue étrangère: un support didactique ideal.” http://www.linguafranca.gr/news.php?item.69.4.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.