EXEMPLES DE REGISTRES DE LANGUE DANS LA COMÉDIE ET LA TRAGÉDIE ET LEUR INTRODUCTION EN CLASSE DE FLE

Hanife Nâlân GENÇ, Songül Erdoğan GÜVELİ
1.978 611

Öz


Dil düzeyi alıcıya kendimizi ifade etme biçimidir. Teklifsiz, günlük ve üst düzey dil kullanımı olmak üzere başlıca üç temel ulamdan oluşur. Söz dağarcığı, yazım, dilbilgisi, deyimler, sözdizimi hatta fiil çekimi dil düzeylerine bağlı olarak değişim gösterir. Çalışmamızda, dil düzeylerini, içeriklerindeki katı teatral kurallara uymanın uzun bir süre geçerli olduğu klasik iki tür olan komedi ve trajedide inceledik. Söz konusu yapıtlar gözlemlerimizi güçlendirmişlerdir. Komedi türünde Molière’in biri sadakatsiz bir kişiliği konu alan Dom Juan, diğeri kızların eğitimi üzerine yazılmış olan Les Femmes Savantes isimli iki tiyatro oyunu üzerinde durduk. Klasik trajedi türünde ise tercihimiz Corneille’in Le Cid’i ile Racine’in Phèdre’i yönünde olmuştur. Çalışmamızda komedide dil düzeylerini incelemeden önce tiyatroda oldukça baskın bir niteliğe sahip olan dil düzeyleri ve dolaylı olarak da sahnede kullanımları üzerinde duracağız. Araştırmamızı klasik trajedide kullanılan dil ile tamamlayacağız. Bu yolla yabancı dil olarak Fransızcanın öğretiminde dil kazanımının farklı dil düzeylerinde nasıl gerçekleştirilebileceğine ilişkin kimi öneri ve yaklaşımlarda da bulunabilme olanağına sahip olacağız. Böyle bir yaklaşım yalnızca dört temel dil becerisinin öğretiminde değil, aynı zamanda söz dağarcığı, dilbilgisi, ses bilgisi öğretiminde de etkin olacaktır. Öğrenen, sözdizimsel ve dilbilgisel yetilerini geliştirmekle kalmayıp çoğunlukla güçlük yaşanan pragmatik ve anlambilimsel düzlemde de gelişim kaydedebilecektir.

Anahtar Sözcükler: Fransızca Öğretimi, Dil Düzeyi, Teklifsiz, Günlük ve Üst Düzey Dil Kullanımı, Kökleşik Tiyatro, Komedi, Trajedi.

EXAMPLES OF LANGUAGE REGISTERS IN COMEDY AND TRAGEDY AND THEIR USE IN FLE CLASSES

Abstract: Language level is a way of expressing ourselves to the receiver. It consists of mainly three categories as colloquial, standard and formal language usage. Vocabulary, spelling, grammar, idioms, syntax even verb conjugations vary depending on the level. In our study we have examined comedy and tragedy, two classical genres known by their strict rules to which the playwrights obeyed for a long time. These works have strengthened our observations. In this essay we approach the two comedies written by Molière: Dom Juan about an unfaithful personality and Les Femmes Savantes written about girls' education. In classical tragedy genre, our preferences are Corneille’s Le Cid and Racine's Phèdre. In our study before examining language levels in comedy genre, we primarily concentrate on language level which has a quite dominant nature in theatre genre and indirectly its usage on the stage. We complete our research with the language used in classical tragedy. Our object is to understand if it is possible to use these comedies and tragedies in order to teach different language levels. In this way, we will have the opportunity to suggest some ideas on how language acquisition will be realised at different language levels in FFL (French as a Foreign Language)situations. Such an approach will be effective in the teaching of four main language skills, as well as vocabulary, grammar and pronunciation. The learner will thus develop not only his syntactic and grammatical competences, but also the pragmatic and semantic ones, which are more difficult to improve.

Keywords: Teaching French, Language Register, Colloquial, Standard and Formal Language Use, Classical Genres, Comedy, Tragedy.


Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.20304/husbd.50647

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.