Y KUŞAĞININ BİRİNCİ VE İKİNCİ YARISINDA İŞ DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Sevinç KÖSE, Lale ORAL, Hilmiye TÜRESİN TETİK
2.250 756

Öz


Kuşak kavramı, aynı zaman diliminde doğmuş ve benzer deneyimler yaşamış insan topluluklarını tanımlamak için kullanılmaktadır. Sosyolojiye göre, ortalama 20 yılda bir değerleri, inançları ve tutumları birbirine benzeyen yeni bir kuşak meydana gelmektedir. Her kuşak, kendine has özelliklere sahip olmakta ve böylece diğer kuşaklardan farklılaşmaktadır. Kuşaklar arasındaki farklılıkların gözlemlenebildiği konulardan biri de iş değerleridir. Bugün üzerinde en çok konuşulan, özellikleri ve bu özelliklerin iş yerine yansımaları üzerine en çok araştırma yapılan kuşak Y kuşağıdır. Günümüzde yaşanan hızlı teknolojik gelişme ve toplumsal dönüşüm, sosyolojinin öngördüğü 20 yıllık sürenin insan davranışlarının farklılıklarını açıklamakta çok uzun kalabileceğini akıllara getirmektedir. Buradan hareketle, bireylerin iş değerlerinde aynı kuşak içinde de farklılaşma görülebileceği düşünülebilir. Araştırmanın amacı, Y kuşağının ilk yarısında doğanlar ile ikinci yarısında doğanların iş değerleri arasında bir farklılaşma olup olmadığını belirlemeye çalışmaktır. Bu amaçla, 270 katılımcı üzerinde anket çalışması yapılmıştır. Katılımcılara, iş değerlerini ölçmek amacıyla, “İş Değerleri Ölçeği” uygulanmış; ayrıca ilgili olduğu düşünülen demografik sorular yöneltilmiştir. Analizler sonucunda, Y kuşağının ikinci yarısında doğanların dışsal değerlere verdikleri önem, ilk yarısında doğmuş olanlara nazaran anlamlı ölçüde yüksek bulunmuştur Katılımcıların anne ve babalarının eğitim düzeylerinin, sosyal ve özgecil değerlerinde farklılaşmaya neden olduğu tespit edilmiştir. Cinsiyete bağlı olarak yapılan karşılaştırmalarda, kadınların içsel, dışsal ve sosyal-özgecil değerlerinin erkeklere oranla yüksek olduğu sonucuna varılmıştır.

Anahtar Sözcükler: Y kuşağı, İş Değerleri, Kuşak Farklılıkları.

A COMPARATIVE STUDY ON WORK VALUES OF OLDER AND YOUNGER MEMBERS OF GENERATION 

Abstract: The term ‘generation’ refers to the human communities that exist within the same time period and with similar life experience. In sociological terms, in every 20 years, a new generation with similar values, beliefs and attitudes comes into existence. Each generation differs from the others with its unique characteristics. Work value is one of the indicators of the generational differences. Today, as far as its characteristics and their impact on work life are concerned, Generation Y is subject to many debates and studies. In today’s world, with the technological developments and social transformation, the 20 year period that is assumed to be a proper time period to define a generation could be considered a very long period to explain the differences between the human behaviours. In this regard, it is possible to observe differences in work values between the members of the same generation. In this study, we aim to find out the possible differences in work values within the generation Y; which is divided into two groups, in order to point out the variation in work values in between the older and younger members. The survey study was conducted with 270 participants, whom were applied ‘The Work Values Scale’ along with the related demographic questions. Analyses show that younger members of the Generation Y attach far more importance to the extrinsic values than do the older members. Education level of their parents is also a determinant in social and alturistic values of the participants. Gender-related comparisons reveal that all three values (extrinsic, intrinsic, social and altruistic) are higher in women than men. Keywords: Generation Y, Work Values, Generational Differences.


Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.20304/husbd.04769

Referanslar


Azam, S., Brauchle, P.E. (2003). A Study of Supervisor and Employee

Perceptions of Work Attitudes in Information Age Manufacturing Industries. Journal of Vocational Education Research, 28 (3), 185-215. Brown, D. (2002). The Role of Work and Cultural Values in Occupational

Choice, Satisfaction and Success: A Theoretical Statement, Journal of Counseling and Development, 80, 48-56. Cennamo, L., Gardner, D. (2008). Generational Differences in Work Values,

Outcomes and Person-Organisation Values Fit. Journal of Managerial Psychology, 23 (8), 891-906. Çoban, Ü. (2011). İş Değerlerinin Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisinin

Analizi ve Hemşireler Üzerinde Bir Uygulama. Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Demirtaş, E. (2011). Çalışanların Kişilik Özelliklerinin ve Kişisel Değerlerinin,

İş Değerlerine ve Örgütsel Bağlılığa Olan Etkisi. Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Hauw, S.D., Vos, A.D. (2010). Millennials’ Career Perspective and Psychological Contract Expectations: Does the Recession Lead to Lowered

Expectations? Journal of Business Psychology, 25, 293–302. Kaasa, A. (2011). Work Values in European Countries: Empirical Evidence and Explanations. Review of International Comparative Management, 12 (5), 852- 8

Kanungo, R., N., Menon, S., T. (2004). Managerial Resourcefulness: The Construct and Its Measurement. The Journal of Entrepreneurship, 13 (2), 129- 1

Kubat, U., Kuruüzüm, A. (2010). İş Değerleri İle Kişilik Özellikleri Arasındaki

İlişkinin İncelenmesi: Bir Yapısal Denklem Modelleme Yaklaşımı. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Dergisi, 15 (3), 487- 50

Li, W., Liu, X., Wan, W. (2008). Demographic Effects of Work Values and Their Management Implications. Journal of Business Ethics, 81, 875–885.

Lyons, S., Duxbury, L., Higgins, C. (2007). An Empirical Assessment Of

Generational Differences in Basic Human Values. Psychological Reports, 101, 339-3

Merdan, E. (2013). Beş Faktör Kişilik Kuramı İle İş Değerleri İlişkisinin

İncelenmesi: Bankacılık Sektöründe Bir Araştırma. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi,(7), 140-159. Morton, L.P. (2002). Targeting Generation Y. (Segmenting Publics), Public

Relations Quarterly. 47.2, p46 (3). Özmete, E. (2007). İş Yaşamında Değerler, İstanbul: Kedim Yayınları.

Parry, E., Urwin, P. (2011). Generational Differences inWork Values: A

Review of Theory and Evidence. International Journal of Management Reviews, 13, 79–96. Ros, M., Schwartz, S.H., Surkiss, S. (1999). Basic Individual Values, Work

Values, and the Meaning of Work. Applıed Psychology: An Internatıonal Revıew, 48 (I), 49-71. Sagie, A., Elizur, D., Koslowsky, M. (1996). Work Values: a Theoretical

Overview and a Model of Their Effects. Journal Of Organızatıonal Behavıor, 17, 503-514. Saxena, P., Jain, R. (2012). Managing Career Aspirations of Generation Y at

Work Place. International Journal of Advanced Research in Computer Science and Software Engineering, 2 (7), 114-118. Sherrat, E. B., Coggshall, J.G. (2010). Realizing the Promise of Generation Y,

Educational Leadership, 67 (8), 28-34. Smola, K. W., Sutton, C.D. (2002). Generational Differences: Revisiting

Generational Work Values For The New Millennium. Journal of Organizational Behavior, 23, 363–382. Sullivan, S.E., Forret, M.L., Carraher, S.M., Mainiero, L.A. (2009). Using the Kaleidoscope Career Model to Examine Generational Differences in Work

Attitudes. Career Development International, 14 (3), 284-302. Taş, A. (2010). Öğretmenlerin İş Değerlerinin Örgütsel Adalet Algılarına Etkisi.

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (27), 211-222. Twenge, J. M., Campbell, S. M., Hoffman, B. J. ve Lance, C. E. (2010).

Generational Differences in Work Values: Leisure and Extrinsic Values Increasing, Social and Intrinsic Values Decreasing. Journal of Management, 36 (5), 1117-1142.

Twenge, J. M., Campbell, S. M. (2008). Generational Differences in

Psychological Traits and Their Impact on the Workplace. Journal of Managerial Psychology, 23 (8), 862-877. Twenge, J.M. (2010). A Review of the Empirical Evidence on Generational

Differences in Work Attitudes. Journal of Business Psychology, 25, 201-210. Wong, M., Gardiner, E., Lang, W., Coulon, L. (2008). Generational Differences in Personality and Motivation: Do They Exist and What Are The Implications for the Workplace?, Journal of Managerial Psychology, 23 (8), 878-890.

Yang, S., Guy, M. E. (2006). Genxers Versus Boomers: Work Motivators and Management Implications. Public Performance & Management Review, 29 (3), 267-2

Yelkikalan, N., Altın, E. (2010). Farklı Kuşakların Yönetimi. Çanakkale
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.