ANDRE MASSON RESİMLERİNDE KALİGRAFİK EĞİLİMLER

Mustafa Cevat ATALAY
2.539 584

Öz


Batı resmi 19. yüzyıldan itibaren kendi coğrafyalarının dışında yaşayan kültürlerin sanatlarına ilgi göstermiştir. Bu ortamda üreten sanatçılardan biriside Andre Masson’dur. Özgün anlayış ve üretimleriyle başlangıçta Kübizm ekolü, genellikle de Sürrealist ekole bağlı eserler üreten ressam, soyut Ekspresyonizm ekolüne dahil edilebilecek yapıtlarını ürettiği son çeyrekte kaligrafik eğilimleri ve esinlenmeleri yapıtlarına yansıtmıştır. Batı sanatı içinde Masson’un bu yönelişi onu diğer bazı sanatçılarla birlikte soyut ekspresyonizm ekolüne yakınlaştırdığı gibi daha farklı bir yere de konumlandırmıştır. Birçok Batı sanatçısının yakın ve uzak doğuyu yapıtlarında özümseme yoluna yöneldikleri bu süreçlerde Masson’un resimleri çizgisel dilin soyut aktarımlarıyla, Amerikan Soyut Ekspresyonist akımda sanatçı yapıtlarını etkileyen bir faktör olmuştur. Bu araştırmanın amacı, Andre Masson’un resimlerini inceleyip kaligrafiden esinlenmiş olduğu düşünülen resimleri göstermektir. Araştırma, Andre Masson’un etkilendiği doğu ve uzak doğu kültürlerini göstermesi bakımından önemlidir. Makalenin birinci bölümünde Hayatı kronolojik olarak incelenip yaratım sürecini etkileyen faktörler üzerinde durulmuştur. Diğer bölümde ise kaligrafik resimler incelenmiş ve bazı eserlerin gösterimi yapılmıştır. Bu araştırmada, konuyla ilgili Alan yazın taramasıyla çalışılan sorunun kavramsal çerçevesi ve konuyla ilgili araştırmaların ortaya koyduğu sonuçların gözden geçirilmesi sayesinde doküman inceleme yöntemi uygulanmıştır. Sonuç olarak, Ressamın özellikle 1945 sonrasında, Doğu kültürlerine olan ilgisinin arttığını, bu durumun eserlerinin diline kaligrafik olarak yansıdığını söyleyebiliriz. Bu esinlenmenin yönünün Çin, Japon, İslam medeniyeti olduğunu, ressamın eserlerinin tasarım ve anlatım dilinde görebiliriz.

Anahtar Sözcükler: Andre Masson, Kaligrafi, Resim.

CALLIGRAPHIC TENDENCIES IN ANDRE MASSON’S PAINTINGS

Abstract: Since the 19th century, Western art has been interested in the arts of the cultures which lived outside their geography. They have created a new direction in Western art by assimilating the abstract language that they have learned from the Eastern art. One of these artists is Andre Masson. At first he produced works of art which belonged to the Cubist ecole and in general to the Surrealist art with a genuine intellect and production, and in the last quarter in which he produced abstract Expressionistic works of art, he reflected calligraphic tendencies and impressions. Within the Western art, this drift not only identified him with the abstract expressionism along with other artists but also situated him in a different spot. While many Western artists assimilated the near and far East in their works, Masson’s paintings affected the American abstract Expressionist works by the abstract transfer of linear language.

Keywords: Andre Masson, Calligraphy, Painting.


Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.20304/husbd.12588

Referanslar


Barnard, M. (2002). Sanat, Tasarım ve Görsel Kültür. Ütopya: İstanbul.

Beatty, F. F. L. (1981). Andre Masson And The Imagery Of Surrealism.

(Doctoral Dissertation). Columbia University. Brenson, M. (1985, Apr 14). Gallery Vıew; Why Orıental Art Speaks To The Contemporary Eye. New York Times.

Brooks, R., Sheaf, C, Chairman, D. Matthew Girling (2013) Impressionist &

Modern Art including The Fruitdah Watercolours exhibition (lots 27-40). Tuesday 18 June at 3 pm New Bond Street, Bonhams 1793 Ltd: London.

Carr, A. N., & Zanetti, L. A. (2000). The Emergence of a Surrealist Movement and its Vital Estrangement-Effect'in Organization Studies. Human Relations, 7(53), 891-921.

D o n n a, L. ( 2012) Andre Masson The Mythology Of Desıre: Masterworks

From 1925 To 1945 B 981 Madison Avenue New York, Ny 10075 27 April - 15 June.

Dorıs, A. M. B. (1978). Andre Masson in America: the Artist's Achievement in

Exile 1941-1945. (Doctoral Dissertation). University Of Mıchıgan.

Erzen, J. N. (2011). Çoğul Estetik. Metis: İstanbul.

Evenıngs For Educators 2012-2013 Los Angeles Country Museum Of Art 5905

Wilshire Boulevard 5905 Wilshire Boulevard Los Angeles, California 90036,

Education Department, Drawing İs Seeing, E book. Glueck, G. (1984, Oct 05). The Magıc Of Japanese Callıgraphy. New York

Times. Retrieved from. Jay, M. (1991). The disenchantment of the eye: surrealism and the crisis of ocularcentrism. Visual Anthropology Review, 7(1), 15-38.

Johnson, S. (2005). Zen and Artists of the Eighth Street Club: lbram Lassaw and Hasegawa Saburo. City University of New York. Doctor of Philosophy.

Masson, A., Koutsomallēs, K., Ottinger, D., & Jeffett, W. (2007). AndreMasson and Ancient Greece. Umberto Allemandi.

Millwood, A. D. (2013). The Presence Of Sand In Wassıly Kandınsky’s

Parısıan Paıntıngs. (Doctoral Dissertation).The University Of Alabama Tuscaloosa. Monahan, L. J. (1997). A Knife Halfway Into Dreams: Andre Masson,

Massacres and Surrealism of the 1930s. (Doctoral Dissertation). Harvard University.

Özal, A. C. (2010) Informel Sanatın Oluşumunda Etkin Olan

Parametreler. Türkbilim, (83). Özer, B. (2009). Kültür, Sanat, Mimarlık. Yapı-Endüstri Merkezi.

Parsa, A. F. (2007). İmgenin Gücü ve Görsel Kültürün Yükselişi. Fotografya Dergisi, 19, 1-10.

Passeron, R., & Tansuğ, S. (2000). Sürrealizm Sanat Ansiklopedisi. İstanbul: Remzi Kitabevi..

Perks, S. (2005). Fatum and Fortuna: Andre Masson, Surrealism And the Divinatory Arts.

Pollock, J., Restellini, M., Polcari, S., & Klein, M. (2008). Jackson Pollock Et

Le Chamanisme: Du 15 Octobre 2008 Au 15 Février 2009. Pinacothèque de Paris.

Press, A. (1987, Oct 29). Parıs Artıst Andre Masson Dıes -- A Leader Among

Surrealısts. Orlando Sentinel. Ries, M. (2002). Andre Masson: Surrealism And His Discontents. Art Journal, 4 (61), 74-85.

Temin, C. (2002, Jan 30). Masson Collector Gotlıeb Is An Ambassador Of Art. Boston Globe.

The Surrealists, Paris, c.1930. Tzara,T. Éluard, P. Breton, A., Arp, J. Dalí, S.

Tanguy, Y. Ernst, M., Crevel,R. Ray, M. Paris, Gallery of Modern Art, Brısbane Surrealısm The Poetry Of Dreams Senıor Teacher Notes Andre Masson / Dorothea Tannıng, Exhibition. Welzenbach, M. (1989, Oct 07). Galleries; Bare-Bones Beauty Gendron

Jensen's Captivating Drawings. The washington post (pre-1997 fulltext). www.artnet.fr. Erişim Tarihi, 15. 3. 2014 www.blaindidonna.com. Erişim Tarihi, 10. 3. 2014 www.moma.org. Erişim Tarihi, 11. 3. 2014 www.pinterest.com/alanakruk/the-art-of-sumi-e/ Erişim Tarihi, 9. 3. 2014 www.jstor.org. Erişim Tarihi, 9. 2. 2014.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.