ÖDÜLLÜ PEYZAJ FOTOĞRAFLARINA ANALİTİK BİR YAKLAŞIM

Esra ÖZHANCI, Hasan YILMAZ, Hanifi TEKİN
2.126 431

Öz


Farklı peyzaj tipleri, birbirinden farklı unsurları ve değerleri ifade eder. Bir peyzaj; yalnızca ekolojik, sosyolojik ve ekonomik bir değer ifade etmez, bunların yanında görsel ve estetik değerlerin de oluĢturduğu bir bütündür. Görsel peyzaj kalitesi, algı çalışmaları yolu ile üzerinde durulan bir konudur. Bu çalışmada ise, konuya farklı bir açıdan yaklaşılmaya çalışılmış, fotoğraflara yansıtılan peyzajların görsel kalitesi üzerinde durulmuştur. Fotoğraf bilim ve sanat için önemli bir veri, zaman zaman da çok sayıda endüstrinin kullandığı bir pazarlama aracıdır. Evrensel bir sanat dalı olan fotoğrafçılık, çok sayıda profesyonel ya da amatör insan için bir uğraş alanıdır. Bu nedenle çok sayıda uluslararası fotoğraf yarışma düzenlenmektedir. Uluslararası Fotoğraf Ödülleri YarıĢması (IPA) uluslararası fotoğrafların değerlendirildiği ve sıralamaya tabi tutulduğu bir organizasyondur. Bu yarışmanın bir kategorisi de doğa ve güzel sanatlar kategorileridir. Doğa fotoğraflarının malzemesi çoğunlukla peyzaj, özellikle doğal peyzaj veya onun yakın bir taklididir. Yarışma ödülleri galericiler, fotoğraf editörleri, yönetmenler, sanat koleksiyoncularından oluşan bir jüri tarafından verilmektedir. Yani değerlendirme, alanında uzman ve aynı zamanda sanatçı kiĢilerce, bir takım teknik ve estetik ilkeye dayalı olarak yapılmaktadır. Bu çalışmada, 2004-2008 yılları arasında profesyonel kategoride yarışan ve dereceye giren fotoğraflar kullanılmış, fotoğraf sayısının çokluğu nedeniyle çalışmada yer verilebilecek sayıda fotoğraf ele alınmıştır. Fotoğrafların seçimi uzman grup tarafından yapılmıştır. Fotoğraflar güzel sanatlar ve doğa kategorilerinin, peyzaj alt kategorisinde ödül almış fotoğraflardır. Bu bağlamda görsel peyzaj parametreleri ile iliĢkilendirme yapılarak beğenilen, tercih edilen peyzajların niteliksel çözümlemesi yapılmıştır.

Anahtar Sözcükler: Peyzaj, Fotoğraf, Görsel Peyzaj.

AN ANALYTICAL APPROACH TO AWARDED LANDSCAPE PHOTOGRAPHS Abstract: Different landscape types refer to different elements and values. Landscape does not only include ecological, sociological and economic values, but also visual and aesthetic values. The issue of visual landscape quality is within perception studies. This article approaches this subject from a different perspective, and focuses on the visual quality of the landscape that reflected in the photos. Photography is a significant data for science and art, and sometimes a means o marketing used by numerous industries. Photography, which is universal branch of art, is a field of occupation for a great number of professional or amateur people. For this reason, a lot of international photography contests are held. International Photography Awards (IPA) is an organization in which international photographs are evaluated and rated. One of the categories in this contest is the nature and fine arts category. The material for nature photographs is generally landscape, especially natural landscape or its close imitation. Contest awards are given by a jury consisting of curators, editors, directors, and art collectors. In a word, the evaluation is carried out being based on a set of technical and aesthetical principles, by experts and artists at the same time. In this study, the photographs, which were contestants and awarded in the professional category between the years 2004 and 2008, are discussed. The selection of photos was made by the expert group. The photographs were awarded in landscape category, which is below fine arts and nature. The study examines the way in which the features, which make these photographs different and admired, shape the future of landscape studies.

Key Words: Landscape, Photograph, Visual Landscape.


Tam metin:

PDF


Referanslar


Anonim. (2011). http://www.photoawards.com/en/Pages/Gallery/reportPRO.php?comp=4&S1=L IST+WINNERS.

Becker, K. (2001). Photography as a Medium. International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences. 11395-11402.

Clay, G.R. and Daniel T.C.(2000). “Scenic landscape assessment: the effects of land management jurisdiction on public perception of scenic beauty”.

Landscape and Urban Planning, volume 49, 1–13. Coşkun, S. Yıldız, Ö.ve Yazıcı, A. (2010). “Psikiyatrik Rehabilitasyonda

Fotoğrafın Kullanımı”. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 1 (3), 121-127. Daniel, T.C. (2001). “Whither scenic beauty? Visual landscape quality assessment in the 21st century”. Landscape and Urban Planning, volume 54, Issues 1-4, 267-281.

Daniel, T.C. Boster, R.S. (1976). “Measuring landscape aesthetics: the scenic beauty estimation method”. USDA forest service research,167.

Dubois, W.W. (2007).“Architectural Photography”. The Focal Encyclopedia of

Photography (Fourth Edition), 325-326. Fry, G. Tveit, M.S. Ode, A. Velarde, M.D. (2009). “The ecology of visual landscapes: Exploring the conceptual common ground of visual and ecological landscape indicators”. Ecological İndicators, 9, 933-947.

Ikemi, M. (2005). “The effeccts of mystery on prefernce for residential façades”. Journal of Environmental psychology, 25, 167-173.

Kanburoğlu, Ö. (2010). A‟dan Z‟ye Fotoğraf. İstanbul: Say Yayınları.

Kinsman, T. (2007). “Technical Photography”. The Focal Encyclopedia of

Photography (Fourth Edition). 620-622. Koç, N. ve Şahin, Ş. (1999). Kırsal peyzaj planlaması. Yayın No: 1509(463).

Ankara: Ankara üniversitesi Ziraat Fakültesi. Langford, M. Fox, A. Smith R. S. (2010). “What is photography?” Langford's

Basic Photography, Chapter 1, (Ninth edition). 1-30. Malin, D. (2007). “Night-Time and Twilight Photography”. The Focal

Encyclopedia of Photography, (Fourth Edition), 577-580. Ostrow S. (2007). “Photography, Fine Art Photography, and the Visual Arts: 1900–2001.”The Concise Focal Encyclopedia of Photography, 61-71.

Özhanci, E., Yilmaz, H., Yilmaz, S. (2012). Perception of Seasonal Change in

Plant Designs by University Students. Architectoni.ca, 1(1), 23-31. Stern, D. P. (2002). Secrets of the Polar Aurora, http://www.phy6.org/Education/aurora.htm. Erişim tarihi: 30.01.2012.

Tahvanainen, L. Tyrvainen, L. Ihalainen M. Vuorela, N. Kolehmainen, O. (2001). “Forestmanagement and public perceptions -visual versus verbal information.”Landscape and Urban Planning, 53, 53-70.

Tempesta, T. (2010). “The perception of agrarian historical landscapes: A study of the Veneto plain in Italy”. Landscape and Urban Planning, 97, 258–272.

Tress, B. Tress, G. Fry, G. (2005). “Integrative studies on rural landscapes: policy expectations and research practice. ”Landscape and Urban Planning, 70, 177–191.

Tress, G. Tress, B. Fry, G. (2007). “Analysis of the barriers to integration in landscape research projects”. Land Use Policy, 24, 374–386.

Becker, K. (2001). Photography as a Medium. International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences. 11395-11402.

Clay, G.R. and Daniel T.C.(2000). “Scenic landscape assessment: the effects of land management jurisdiction on public perception of scenic beauty”.

Landscape and Urban Planning, volume 49, 1–13. Coşkun, S. Yıldız, Ö.ve Yazıcı, A. (2010). “Psikiyatrik Rehabilitasyonda

Fotoğrafın Kullanımı”. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 1 (3), 121-127. Daniel, T.C. (2001). “Whither scenic beauty? Visual landscape quality assessment in the 21st century”. Landscape and Urban Planning, volume 54, Issues 1-4, 267-281.

Daniel, T.C. Boster, R.S. (1976). “Measuring landscape aesthetics: the scenic beauty estimation method”. USDA forest service research,167.

Dubois, W.W. (2007).“Architectural Photography”. The Focal Encyclopedia of

Photography (Fourth Edition), 325-326. Fry, G. Tveit, M.S. Ode, A. Velarde, M.D. (2009). “The ecology of visual landscapes: Exploring the conceptual common ground of visual and ecological landscape indicators”. Ecological İndicators, 9, 933-947.

Ikemi, M. (2005). “The effeccts of mystery on prefernce for residential façades”. Journal of Environmental psychology, 25, 167-173.

Kanburoğlu, Ö. (2010). A‟dan Z‟ye Fotoğraf. İstanbul: Say Yayınları.

Kinsman, T. (2007). “Technical Photography”. The Focal Encyclopedia of

Photography (Fourth Edition). 620-622. Koç, N. ve Şahin, Ş. (1999). Kırsal peyzaj planlaması. Yayın No: 1509(463).

Ankara: Ankara üniversitesi Ziraat Fakültesi. Langford, M. Fox, A. Smith R. S. (2010). “What is photography?” Langford's

Basic Photography, Chapter 1, (Ninth edition). 1-30. Malin, D. (2007). “Night-Time and Twilight Photography”. The Focal

Encyclopedia of Photography, (Fourth Edition), 577-580. Ostrow S. (2007). “Photography, Fine Art Photography, and the Visual Arts: 1900–2001.”The Concise Focal Encyclopedia of Photography, 61-71.

Özhanci, E., Yilmaz, H., Yilmaz, S. (2012). Perception of Seasonal Change in

Plant Designs by University Students. Architectoni.ca, 1(1), 23-31. Stern, D. P. (2002). Secrets of the Polar Aurora, http://www.phy6.org/Education/aurora.htm. Erişim tarihi: 30.01.2012.

Tahvanainen, L. Tyrvainen, L. Ihalainen M. Vuorela, N. Kolehmainen, O. (2001). “Forestmanagement and public perceptions -visual versus verbal information.”Landscape and Urban Planning, 53, 53-70.

Tempesta, T. (2010). “The perception of agrarian historical landscapes: A study of the Veneto plain in Italy”. Landscape and Urban Planning, 97, 258–272.

Tress, B. Tress, G. Fry, G. (2005). “Integrative studies on rural landscapes: policy expectations and research practice. ”Landscape and Urban Planning, 70, 177–191.

Tress, G. Tress, B. Fry, G. (2007). “Analysis of the barriers to integration in landscape research projects”. Land Use Policy, 24, 374–386.

Çalışmamızda Charaudeau, Maingueneau, Perelman ve de Plantin‟in çalışmalarından büyük ölçüde yararlanılacaktır. Anahtar Sözcükler: Gerekçelendirme Kuramı, Gerekçe Türleri, Gazete Söylemi, Söylem İncelemesi, Sözbilim, İnandırma Stratejileri. kısaca Giriş Bu çalışmada, 27 Mayıs 2012 tarihinde, T.C. Başbakanı Recep Tayyip

Erdoğan‟ın, kamuoyunda oldukça fazla tartışma yaratan (fr.polémique), sezaryen ve kürtaj konusundaki açıklamalarına dayanan haberi, gazetelerin ilk 1 Doç. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, Fransz Dili Eğitimi Anabilim Dalı. duygu.oztin@deu.edu.tr
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.