KALİTE YÖNETİMİNİ EDWARDS DEMİNG’LE YENİDEN OKUMAK

M. Akif ÖZER
3.123 556

Öz


Küreselleşmenin etkilerini yoğun bir şekilde hissedildiği günümüzde, tüm dünyada her alanda köklü bir değişim yaşanmaktadır. Rekabetin yoğun olarak yaşandığı bu ortama ayak uydurabilen kuruluşlar, başarıya ulaşabilmek için yenilikçi, rekabetçi, yaratıcı ve değişimci örgütler olmak zorundadırlar. Geçen yüzyılda dünya kaynaklarının plansızca kullanılması, bugün birçok alanda ciddi sorunların yaşanmasına ve dünya kaynaklarının sonsuz olmadığının anlaşılmasına neden olmuştur. Bu gerçeğin anlaşılması ile beraber kaynakların nasıl verimli kullanılacağı karşımıza önemli bir sorun olarak çıkmaktadır. Kaynak sıkıntısının yanı sıra insan ihtiyaçlarının devamlı çeşitlenmesi ve gelişmesi, temel ihtiyaçları önemli oranda karşılanan insanların yeni taleplerle ortaya çıkmaları ve bütün bunların elde edilme aşamasında kaliteyi arar duruma gelmeleri, tüm bu süreçler karşısında kalite kavramını ön plana çıkarmaya başlamıştır. Kalite yönetimi müşterilerin beklentilerini karşılamak veya daha fazla aşmak amacıyla kurumsal süreci sürekli iyileştiren, kurum çalışanlarını yetkilendiren ve bir takım değer ve ilkeleri kapsayan bir yönetim sistemidir. Burada; insan, süreç, iç ve dış müşteri unsurları bir araya getirilmektedir. Günümüzün şartları artık, kaynakları süreçler, fonksiyonlar ve teknoloji ile bir araya getiren, ürünle süreci uyumlaĢtırabilen ve müşteriye mal ve hizmet sağlayarak değer yaratabilen örgütleri gerektirmektedir. Bu çalışmada örgütlere böylesine katkılar sağlayan kalite yönetimi, bu anlayışın kurucusu sayılan Edwards Deming‟in hayat hikayesiyle birlikte incelenmiştir. Araştırma alanyazını taramasına dayanmaktadır. Veri toplama araçları olarak kitap, makale ve internet kaynaklarından yararlanılmış ve bunlar üzerinden doküman analizi yapılmıştır.

Anahtar Sözcükler: Kalite, Kalite Yönetimi, Kalite Kontrolü, Etkinlik, Deming.

RE-READING QUALITY MANAGEMENT BY EDWARDS DEMING

Abstract: Heavily felt the effects of globalization nowadays, drastic changes in various areas have occurred all over the world. Organizations that can adapt to this highly competitive environment have to be innovative, competitive, creative and interchanging in order to achieve success. Unplanned use of the earth's resources in the last century has caused serious problems in many areas today and has led to the understanding that the earth's resources are not infinite. This fact, together with the understanding of the efficient use of resources, is seen as a major problem. Lack of resources, as well as the diversification of human needs and the emergence of new demands in people's basic needs important issues of the quality of the acquisition phase. Quality management is defined as a management system that meets or exceeds the expectations of customers to improve the process of institutional and corporate employees, values, and principles. In this study, quality management, which is providing contributions to various organizations, will be examined along with the story of life of Edward Deming who is regarded as the founder of this approach. Research is based on literature screening. Document analysis was carried out by books, articles and internet resources as data collection tools.

Key Words: Quality, Quality Management, Quality Control, Efficiency, Deming.


Tam metin:

PDF


Referanslar


Aguayo, R. (1990). Dr. Deming: The American Who Taught the Japanese

About Quality. New York, USA: A Lyle Stuart Book, Carol Publishing Group. Akat, İ. ve Budak, G. (1999). İşletme Yönetimi. İzmir: Barış Yayınları.

Akın, Ö. (2001). Toplam Kalite Yönetimi ve İnsan. Bursa: Ezgi Kitapevi.

Aktan C. C. (1999). 2000'li Yıllarda Yeni Yönetim Teknikleri, (1), Değişim

Mühendisliği. İstanbul: Tügiad Yayını. Ardıç, K. (2004). “Kamu Yönetiminde Sürekli Gelişme Aracı Olarak Toplam

Kalite Yönetimi ve Uygulama Aşamaları”. Kamu Yönetimi. Ed. A. Yılmaz. Ankara: Gazi Kitabevi. Aykaç, B. (1999). “Türkiye‟de Kamu Yönetiminin Küçültülmesi, Yerel

Yönetimler ve Yerel Demokrasinin Amaçları”, G.Ü. İİBF Der., 1,1:1-12. Balcı, A. (2003). “Toplam Kalite Yönetimi ve Kamu Yönetimi”, Çağdaş Kamu

Yönetimi I, Ed. M. Acar-H.Özgür, Ankara. Bounds, G., L. Yorks, L. and Adams. (1994). “Total Quality Management,

Towards The Emerging Paradigm”. McGraw Hill Series in Management, United States of America. Coşkun, B. (2000). “Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma ve Kamu

Hizmetlerinde Kalite: Etiksel Bir Bakış”, TİD, Y.72, S.426. Coşkun, S. (2003). “TKY ve Yönetim Teorisi”, Amme İdaresi Dergisi, C.36, S.

Deming, E. (1960). Deming, Sample Design in Business Research. New York,

USA: A Wiley Interscience Publication. Deming, E. (1994). The New Economics, For Industry, Government, Education

(Second Edition).Cambridge, USA: Massachusetts Institute of Technology. Deming, E. (1996). Out of the Crisiz (Krizden Çıkış). (Çev. C. Akaş). İstanbul.

Delavigne, K. and J. Daniel, R. (1994). „Deming‟s Profound Changes, When will the sleeping giant awaken”, PTR Prentice Hall, Englewood, New Jersey, USA.

Drucker, P. (1999). 21. Yüzyıl İçin Yönetim Tartışmaları. (Çev. İ. Bahçıvangil ve G. Gorbon). İstanbul: Epsilon Yayınevi.

Dursun, H. (2004). “Kamuda TKY Uygulamasından Elde Edilen Faydalar”, TİD, Y.76, S.442.

Eren, E. (2001). Yönetim ve Organizasyon. İstanbul: Beta Yayınları.

Gitlow, H. and Shelly J. G. (1987). “The Deming Guide to Quality and Competitive Position”.Prentice Hall Inc. New Jersey, USA yapılan yatırımla insan kalitesinin yükselmesi sağlanmakta ve mükemmele yolculukta önemli kazanımlar elde edilmektedir.

Bu doğrultuda örgüt yönetimleri, çalışanlarını değişim konusunda bilinçlendirmeli ve değişimi sahiplenerek aktif bir tavır sergilemelidirler. Toplam Kalite Yönetimi uygulamaları kapsamında kalite politikası, kalite hedefi ve kalite gelişim planı gibi faaliyetler üst yönetimin yönlendiriciliğinde örgüt çalışanlarının katkılarıyla biçimlendirilmelidir (Gürüz-Gürel, 2006: 105).

Literatürde başarılı toplam kalite yönetimi programlarının; somut ve gerçekleştirilebilir hedeflere önem verdikleri, performans değerlendirmesine olanak verecek ölçmeler konusunda ısrar ettikleri, bütünleşik programlara sahip oldukları ve üst yönetimlerin bu programlara inandıkları ve destekledikleri (Tikici, 2004: 75) şeklinde genel bir kanı vardır.

Kuruluşların söz konusu kalite yolculuklarında çalışmada ayrıntılı bir şekilde hayat hikayesini incelediğimiz Edwards Deming‟in görüşleri büyük katkı sağlayacaktır. Bu konuda yapılacak yeni okumalar ve uygulamalar hem kuruluşlara hem de kalite yolculuğunda ilerlemek isteyen bireylere yardımcı olacaktır. KAYNAKÇA Aguayo, R. (1990). Dr. Deming: The American Who Taught the Japanese

About Quality. New York, USA: A Lyle Stuart Book, Carol Publishing Group. Akat, İ. ve Budak, G. (1999). İşletme Yönetimi. İzmir: Barış Yayınları.

Akın, Ö. (2001). Toplam Kalite Yönetimi ve İnsan. Bursa: Ezgi Kitapevi.

Aktan C. C. (1999). 2000'li Yıllarda Yeni Yönetim Teknikleri, (1), Değişim

Mühendisliği. İstanbul: Tügiad Yayını. Ardıç, K. (2004). “Kamu Yönetiminde Sürekli Gelişme Aracı Olarak Toplam

Kalite Yönetimi ve Uygulama Aşamaları”. Kamu Yönetimi. Ed. A. Yılmaz. Ankara: Gazi Kitabevi. Aykaç, B. (1999). “Türkiye‟de Kamu Yönetiminin Küçültülmesi, Yerel

Yönetimler ve Yerel Demokrasinin Amaçları”, G.Ü. İİBF Der., 1,1:1-12. Balcı, A. (2003). “Toplam Kalite Yönetimi ve Kamu Yönetimi”, Çağdaş Kamu

Yönetimi I, Ed. M. Acar-H.Özgür, Ankara. Bounds, G., L. Yorks, L. and Adams. (1994). “Total Quality Management,

Towards The Emerging Paradigm”. McGraw Hill Series in Management, United States of America. Coşkun, B. (2000). “Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma ve Kamu

Hizmetlerinde Kalite: Etiksel Bir Bakış”, TİD, Y.72, S.426. Coşkun, S. (2003). “TKY ve Yönetim Teorisi”, Amme İdaresi Dergisi, C.36, S.

Deming, E. (1960). Deming, Sample Design in Business Research. New York,

USA: A Wiley Interscience Publication. Deming, E. (1994). The New Economics, For Industry, Government, Education

(Second Edition).Cambridge, USA: Massachusetts Institute of Technology. Deming, E. (1996). Out of the Crisiz (Krizden Çıkış). (Çev. C. Akaş). İstanbul.

Delavigne, K. and J. Daniel, R. (1994). „Deming‟s Profound Changes, When will the sleeping giant awaken”, PTR Prentice Hall, Englewood, New Jersey, USA.

Drucker, P. (1999). 21. Yüzyıl İçin Yönetim Tartışmaları. (Çev. İ. Bahçıvangil ve G. Gorbon). İstanbul: Epsilon Yayınevi.

Dursun, H. (2004). “Kamuda TKY Uygulamasından Elde Edilen Faydalar”, TİD, Y.76, S.442.

Eren, E. (2001). Yönetim ve Organizasyon. İstanbul: Beta Yayınları.

Gitlow, H. and Shelly J. G. (1987). “The Deming Guide to Quality and Competitive Position”.Prentice Hall Inc. New Jersey, USA

Gould, May L. (1995). “My First Quality Guru: Dr. W. Edwards Deming”,

Deming, The Way We Knew Him, Ed., Frank; VOEHL, St. Lucie Pres, Delray Beach, Florida, USA. Görün, M. ve Melike E. (2007). “Kamu yönetiminde Toplam Kalite

Yönetiminin Uygulanması: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Örneği”, Kamu Yönetimi Yazıları, Ed. B. Eryılmaz-M.Eken-M. L. Şen. Ankara: Nobel Yayınları Dağıtım. Gürüz, D. ve E. Gürel (2006). Yönetim ve Organizasyon. Ankara: Nobel Yayın

Helvacı, A. (2005). Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi. Ankara: Nobel Yayın.

Hoopes, J. (2003). False Prophets, The Gurus Who Created Modern

Management and Why Their Ideas Are Bad for Business Today. USA: Perseus Publishing Hoşgörür, V. (2005). “Yönetimde TKY Anlayışı Üzerine Bir Değerlendirme”,

Teoriden Pratiğe Kamu Yönetimi, Ed. N.Talat Arslan. İstanbul: Aktüel Yayınları. http://en.wikipedia.org http://www.eurocons.com.tr Karacabey, A. (2004). “TKY Anlayışları”.Karınca, Y.69, S.811.

Kavrakoğlu, İ. (1998). Değişim ve Yaratıcılık. İstanbul: Kalder Yayınları.

Latzko, W. and David, M. S. (1995). “Four Days with Dr. Deming, A Strategy for Modern Methods of Management”. USA: Addison Weshley Pub. Co. Massachusetts

Mann, N. (1995). “Dr. Deming: Holder of the Keys of Excellence”, Deming,

The Way We Knew Him, Ed., Frank; VOEHL, St. Lucie Pres, Delray Beach. Florida, USA. Güven, M. (2001). “Yönetime Katılma” .Yönetim ve Organizasyon Ed., Salih

Güney.Ankara:Nobel Yayınları. Önder, M. (1998). “Örgütsel ve Yönetsel Eklektizm: TKY”, AİD, C.31, S.3.

Paksoy, M. (2001). “TKY, Unsurları, Öncüleri ve Kalite Kavramı”.Yönetim ve Organizasyon, Ed. Salih Güney. Ankara: Nobel Yayınları.

Palmer, B. (2006). "Selling Quality Ideas To Management".Quality Progress, V.39, No:5.

Peker, Ö. ve Nihat, A. (2002). Yönetim Becerileri. Ankara: Yargı Yayınları.

Peker, Ö. (1994). “TKY'nin Eğitim Sisteminde Uygulanabilirliği”. AİD, C.27, S.

Peker, Ö. (1995). “Toplam Kalite Yönetimi ve Sürekli İyileştirme”. Kamu

Yönetimi Disiplini Sempozyum Bildirileri, II. Cilt, TODAİE, Ankara. Rao, A., Lawrence, C. and others. (1996). Total Quality Management: A Cross

Functional Perspective. USA: John Wiley&Sons. Saran, U. ve Göçerler, A. (1998). “Kamu Hizmetlerinde ve İçişleri

Bakanlığında Toplam Kalite Yönetimi”. Türk İdare Dergisi, Y.70, S.421. Tekin, M. (2004). Toplam Kalite Yönetimi. Konya.

Tikici, M. (2004). Toplam Kalite Yönetim Tekniği Olarak Kıyaslama. Ankara: Nobel Yayınları.

Tortop, N., Aykaç, B. Yayman, H. ve Özer, M. A. (2009). İnsan Kaynakları

Yönetimi.(4. Baskı). Ankara: Nobel Yayınları. Tosun, G. ve Tosun, T. (2004). “Kamu Sektöründe TKY”, http://www.tusiad.org.tr/yayin/gorus/29/html/sec10.html (28-10-2004).

Turan, G. ve Odabaşı, D. (1998). “Toplam Kaliteye Geçişte Kalite Kültürünü

Geliştirme Prosesi”. Kamu İş, C.4, S. 3. Uyguç, N. (1998). Hizmet Sektöründe Kalite Yönetimi. İzmir: Dokuz Eylül Yayınları.

Voehl, F. (1995). Deming, The Way We Knew Him, St. Lucie Pres. Florida, USA.

Walton, M. (1986). The Deming Management Method. USA: Dodd, Mead & Company.

Walton, M. (1990). Deming Management at Work, G.P. Putnams‟s Sons. USA.

Watkins, D. (2006). "Reflections on the Future of Quality".Quality Progress, V.39, No:1.

White, Orion F. ve James, W. (1995). “Total Quality Management; DEMING,

W. Edwards”, Administration & Society, V. 27, Issue 3. Witzel, M. (2003). “Fifty Key Figures in Management”. Routledge. USA.

Yeniçeri, Ö. (2002). Örgütsel Değişmenin Yönetimi, Sorunlar, Yöntemler,

Deming, The Way We Knew Him, Ed., Frank; VOEHL, St. Lucie Pres, Delray Beach, Florida, USA. Görün, M. ve Melike E. (2007). “Kamu yönetiminde Toplam Kalite

Yönetiminin Uygulanması: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Örneği”, Kamu Yönetimi Yazıları, Ed. B. Eryılmaz-M.Eken-M. L. Şen. Ankara: Nobel Yayınları Dağıtım. Gürüz, D. ve E. Gürel (2006). Yönetim ve Organizasyon. Ankara: Nobel Yayın

Helvacı, A. (2005). Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi. Ankara: Nobel Yayın.

Hoopes, J. (2003). False Prophets, The Gurus Who Created Modern

Management and Why Their Ideas Are Bad for Business Today. USA: Perseus Publishing Hoşgörür, V. (2005). “Yönetimde TKY Anlayışı Üzerine Bir Değerlendirme”,

Teoriden Pratiğe Kamu Yönetimi, Ed. N.Talat Arslan. İstanbul: Aktüel Yayınları. http://en.wikipedia.org http://www.eurocons.com.tr Karacabey, A. (2004). “TKY Anlayışları”.Karınca, Y.69, S.811.

Kavrakoğlu, İ. (1998). Değişim ve Yaratıcılık. İstanbul: Kalder Yayınları.

Latzko, W. and David, M. S. (1995). “Four Days with Dr. Deming, A Strategy for Modern Methods of Management”. USA: Addison Weshley Pub. Co. Massachusetts

Mann, N. (1995). “Dr. Deming: Holder of the Keys of Excellence”, Deming,

The Way We Knew Him, Ed., Frank; VOEHL, St. Lucie Pres, Delray Beach. Florida, USA. Güven, M. (2001). “Yönetime Katılma” .Yönetim ve Organizasyon Ed., Salih

Güney.Ankara:Nobel Yayınları. Önder, M. (1998). “Örgütsel ve Yönetsel Eklektizm: TKY”, AİD, C.31, S.3.

Paksoy, M. (2001). “TKY, Unsurları, Öncüleri ve Kalite Kavramı”.Yönetim ve Organizasyon, Ed. Salih Güney. Ankara: Nobel Yayınları.

Palmer, B. (2006). "Selling Quality Ideas To Management".Quality Progress, V.39, No:5.

Peker, Ö. ve Nihat, A. (2002). Yönetim Becerileri. Ankara: Yargı Yayınları.

Peker, Ö. (1994). “TKY'nin Eğitim Sisteminde Uygulanabilirliği”. AİD, C.27, S.

Peker, Ö. (1995). “Toplam Kalite Yönetimi ve Sürekli İyileştirme”. Kamu

Yönetimi Disiplini Sempozyum Bildirileri, II. Cilt, TODAİE, Ankara. Rao, A., Lawrence, C. and others. (1996). Total Quality Management: A Cross

Functional Perspective. USA: John Wiley&Sons. Saran, U. ve Göçerler, A. (1998). “Kamu Hizmetlerinde ve İçişleri

Bakanlığında Toplam Kalite Yönetimi”. Türk İdare Dergisi, Y.70, S.421. Tekin, M. (2004). Toplam Kalite Yönetimi. Konya.

Tikici, M. (2004). Toplam Kalite Yönetim Tekniği Olarak Kıyaslama. Ankara: Nobel Yayınları.

Tortop, N., Aykaç, B. Yayman, H. ve Özer, M. A. (2009). İnsan Kaynakları

Yönetimi.(4. Baskı). Ankara: Nobel Yayınları. Tosun, G. ve Tosun, T. (2004). “Kamu Sektöründe TKY”, http://www.tusiad.org.tr/yayin/gorus/29/html/sec10.html (28-10-2004).

Turan, G. ve Odabaşı, D. (1998). “Toplam Kaliteye Geçişte Kalite Kültürünü

Geliştirme Prosesi”. Kamu İş, C.4, S. 3. Uyguç, N. (1998). Hizmet Sektöründe Kalite Yönetimi. İzmir: Dokuz Eylül Yayınları.

Voehl, F. (1995). Deming, The Way We Knew Him, St. Lucie Pres. Florida, USA.

Walton, M. (1986). The Deming Management Method. USA: Dodd, Mead & Company.

Walton, M. (1990). Deming Management at Work, G.P. Putnams‟s Sons. USA.

Watkins, D. (2006). "Reflections on the Future of Quality".Quality Progress, V.39, No:1.

White, Orion F. ve James, W. (1995). “Total Quality Management; DEMING,

W. Edwards”, Administration & Society, V. 27, Issue 3. Witzel, M. (2003). “Fifty Key Figures in Management”. Routledge. USA.

Yeniçeri, Ö. (2002). Örgütsel Değişmenin Yönetimi, Sorunlar, Yöntemler,
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.