ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN KENTSEL TURİZM ALGILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: EDİRNE İLİ ÖRNEĞİ

Murat ATEŞ
1.925 378

Öz


Günümüz dünyasında sosyal ve ekonomik değişimleri ele alırken bir yandan da insanların bu olaylarla ilgili algılarını da ortaya koymak bir gereklilik olarak karşımıza çıkmaktadır. Beşeri meseleler olarak ele alabileceğimiz sosyal ve ekonomik olayların, günümüzde dünyada hızlı bir şekilde yaşanmakta olan değişim ve dönüşümün önemli birer göstergesi olduğu bilinmektedir. Turizm, son yıllarda toplumsal ve ekonomik bir faaliyet olarak küreselleşmenin de etkisi ile tüm dünyada hızla gelişen ve ülkeler tarafından da desteklenen önemli bir faaliyettir. Ancak turizm olgusu sadece ekonomik veya mekânsal boyutları ile değil sosyal ve kültürel yönleri ile de hayatımızda yer almaktadır. Bu bağlamda turizmin, insanların algılarından bağımsız olarak ele alınamayacağı söylenebilir. Günümüz turizm ekonomisi içerisinde, farklı coğrafyalardaki kentlerin de sahip oldukları tüm değerlerle markalaşma çabasında oldukları görülmektedir. Bu çalışma, Edirne ilindeki ortaöğretim öğrencilerinin, Edirne‟de turizmin kaynakları, güçlü ve zayıf yönleri, sosyal, ekonomik, çevresel ve kültürel etkileri ile turizmin geliĢimi için atılması gerekli adımlar konularındaki görüş ve farkındalıklarının belirlenmesine yönelik olarak gerçekleĢtirilmiĢtir. AraĢtırma sonuçlarına değerlendirildiğinde öğrencilerin genel olarak Edirne‟de turizmin gelişimi hakkında, ekonomik, çevresel, soysal ve kültürel etkilerbakımından olumlu olarak düşündükleri anlaşılmıştır. Öğrencilerin ayrıca, Edirne ilinin turizmin gelişimi için doğal, tarihi ve kültürel kaynaklar açısından yeterli zenginliğe sahip olduğu ancak turizmin getirdiği avantajlardan daha fazla yararlanma adına tanıtım, yatırım ve eğitim gibi konulardaki eksikliklerin giderilmesinin gerekliliği konusuna vurgu yaptıkları ortaya çıkmıştır.

Anahtar Sözcükler: Ortaöğretim, Edirne, Turizm, Öğrenci Görüşleri.

EVALUATION OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS' PERCEPTIONS OF URBAN TOURISM: THE CASE OF EDIRNE PROVINCE

Abstract: While discussing the social and economic changes, presenting human perceptions about these events has become a necessity in today‟s world. It is known that the social and economic events which can be thought as human matters are important indicators of transformation and change. As a social and economic activity, tourism is rapidly developing in recent years with the impact of globalization, and tourism is an important activity supported by countries. But tourism phenomenon takes part in our life not only with economic and spatial matters but also with its social and cultural aspects. In this context, it can be said that tourism cannot be discussed independent of human perception. In today‟s tourism economy, it is seen that cities in different geographical areas try to create brands for the values they own. This study was carried out to determine the awareness and opinion of secondary school students about the actions which are necessary for the development of tourism and resources of tourism, strengths and weaknesses of tourism, social, economic, environmental and cultural effects of tourism in Edirne province. When the results of study were discussed, it was understood that students in Edirne generally thought positively about the development of tourism,economic, environmental, social, and cultural effects of tourism. It was also emphasised by students that Edirne province has enough natural, historical and cultural richness, but it is significant to overcome the deficiencies in promotion, investment and education in order to benefit more from the advantages of tourism.

Key Words: Secondary Education, Edirne, Tourism, Students‟ Opinion.


Tam metin:

PDF PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.