SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ ‘OKUL DENEYİMİ’ VE ‘ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI’ DERSLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞ VE DEĞERLENDİRMELERİ

Kaya YILMAZ, İrem KAB
2.485 542

Öz


Bu çalışma, sosyal bilgiler öğretmen adaylarının ‘Okul Deneyimi’ ve ‘Öğretmenlik Uygulaması’ derslerine ilişkin görüş ve değerlendirmelerini ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Nitel araştırma tasarımı kullanılan çalışmada, katılımcıların belirlenmesinde amaçlı örneklem seçimi, verilerin toplanmasında yarı yapılandırılmış mülakat protokolü ve elde edilen verilerin çözümlenmesinde betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda katılımcılar, Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması derslerini teorik bilgilerini uygulamaya aktarma, birinci elden deneyim kazanma, öğretmenlik becerilerini arttırma ve mesleğe ilişkin daha gerçekçi bir bakış açısı oluşturma açısından oldukça yararlı bulduklarını belirtmişlerdir. Katılımcılara göre uygulamalı dersler, öğretmen adaylarının gerçek okul ortamını yakından tanımalarını, öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği becerileri anlamalarını, eksikliklerini görmelerini ve öz-eleştiri yapmalarını sağlamaktadır. Katılımcılar, uygulamalı derslerin lisans programındaki zamanlanmasına ve uygulanış sürecine ilişkin çeşitli eleştirilerde bulunmuşlardır. Katılımcılara göre, Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması derslerinin lisans programının son yılında verilmesi KPSS’ye hazırlanan öğretmen adaylarının uygulamalı dersleri ihmal etmelerine sebep olmaktadır. Çalışmada, KPSS’nin öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ve öğretime ilişkin çarpık bir bakış açısı geliştirmelerine sebep olduğu tespit edilmiştir. Okul Deneyimi dersinde yapılması gereken gözlemlere ve diğer etkinliklere ilişkin yapılan yorumlar, bazı öğretmen adaylarının pedagojik ilkelere göre değil KPSS’ye endeksli bir öğretim konsepti geliştirdiklerini göstermiştir. Öğretmen adayları, uygulama okullarının fiziksel şartları ve teknik donanımı, uygulama öğretmenlerinin öğretime yaklaşımları ve idarecilerin tutumları hakkında bazı olumsuz değerlendirmeler yapmışlardır. Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması derslerinin iyileştirilmesine ve daha yararlı hale getirilmesine yönelik katılımcıların yaptıkları öneriler de araştırma bulguları arasında yer almaktadır.

Anahtar Sözcükler: Okul Deneyimi, Öğretmenlik Uygulaması, Sosyal Bilgiler Öğretmen Adayları, Hizmet-Öncesi Öğretmen Eğitimi

SOCIAL STUDIES TEACHER CANDIDATES’ THOUGHTS ABOUT AND EVALUATIONS OF ‘SCHOOL EXPERIENCE’ AND ‘TEACHING PRACTICUM’ COURSES

Abstract: This study has been undertaken to document social studies teacher candidates’ evaluations of ‘School Experience’ and ‘Teaching Practicum’ courses. The study is based on qualitative research design. Purposeful sampling method has been used to select the research participants. A semi-structured interview protocol has been employed to gather data. The collected data have been analyzed via the techniques of inductive descriptive analysis. The study results reveal that the participants judge ‘School Experience’ and ‘Teaching Practicum’ courses as beneficial on the grounds that these courses help them put their theoretical knowledge into practice, gain first-hand experiences as to profession, promote their teaching skills, and construct a more realistic view of what teaching means as a profession. From the participants’ perspectives, practical courses help teacher candidates gain insight into real school contexts, understand the skills of the profession, see their shortcomings or weaknesses in teaching, and do self evaluation. The participants have also made some criticisms as to the place of these courses in the undergraduate program and their implementation processes in the school. According to their views, since teacher candidates prepare for KPSS in their final year they neglect ‘School Experience’ and ‘Teaching Practicum’ courses. The study results show that KPSS is instrumental in leading teacher candidates to develop a distorted view of teaching and profession as well. Some teacher candidates embody the conception of teaching according to KPSS rather than pedagogical principals. The participants have made unfavorable comments on the physical condition and technical capabilities of the schools, teachers’ approaches to teaching, and school administrators’ attitudes. The participants’ suggestions about how to make these courses more efficient and useful for teacher candidates have been also explained.

Key Words: School Experience, Teaching Practicum, Social Studies, Teacher Candidates, Pre-Service Teacher Education.


Tam metin:

PDF


Referanslar


Aydın, S., Selçuk A. ve Yeşilyurt, M. (2007). “Öğretmen Adaylarının Okul

Deneyimi II Dersine İlişkin Görüşleri” (Yüzüncü Yıl Üniversitesi Örneği). Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4 (2), 75-90. Azar, A. (2003). “Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması Derslerine

İlişkin Görüşlerinin Yansımaları”. Milli Eğitim Dergisi, 159, 181-194. Boz, N. ve Boz, Y. (2006). “Do Prospective Teachers Get Enough Experience in School Placements?” Journal of Education for Teaching, 32 (4), 353-368.

Creswell, J. W. (2009) Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed

Approaches (3rd edition). Thousand Oaks: Sage. Davies, D. ve Dodd, J. (2002). « Qualitative Research and the Question of

Rigor”. Qualitative Health Research,12 (2), 279-289. Ergüneş, Y. (2005). “Okul Deneyimi Dersi Uygulamasının Öğrenciler

Tarafından Amacına Uygun Olarak Yapılıp Yapılmadığının Değerlendirilmesi”. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 (13), 106-128. Ermiş, H., Uygun, K. ve İnel, Y. (2010). “Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının

Aydın, S., Selçuk A. ve Yeşilyurt, M. (2007). “Öğretmen Adaylarının Okul

Deneyimi II Dersine İlişkin Görüşleri” (Yüzüncü Yıl Üniversitesi Örneği). Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4 (2), 75-90. Azar, A. (2003). “Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması Derslerine

İlişkin Görüşlerinin Yansımaları”. Milli Eğitim Dergisi, 159, 181-194. Boz, N. ve Boz, Y. (2006). “Do Prospective Teachers Get Enough Experience in School Placements?” Journal of Education for Teaching, 32 (4), 353-368.

Creswell, J. W. (2009) Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed

Approaches (3rd edition). Thousand Oaks: Sage. Davies, D. ve Dodd, J. (2002). « Qualitative Research and the Question of

Rigor”. Qualitative Health Research,12 (2), 279-289. Ergüneş, Y. (2005). “Okul Deneyimi Dersi Uygulamasının Öğrenciler

Tarafından Amacına Uygun Olarak Yapılıp Yapılmadığının Değerlendirilmesi”. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 (13), 106-128. Ermiş, H., Uygun, K. ve İnel, Y. (2010). “Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının

Okul Deneyimi II Dersi Etkinliklerine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi”. International Conference on New Trends in Education and Their Implications (ss.11-13). Antalya: Akdeniz Üniversitesi. Turkey. Gedik, N. ve Göktaş, Y. (2008). Öğretmenlik Uygulaması. İ.H. Demircioğlu

(Ed.). Aday Öğretmenler İçin Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması (ss.68-89). Ankara: Anı Yayıncılık. Gökçe, E., & Demirhan, C. (2005). „Öğretmen Adaylarının ve İlköğretim

Okullarında Görev Yapan Uygulama Öğretmenlerinin Öğretmenlik Uygulaması Etkinliklerine İlişkin Görüşleri“. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 38 (1), 43-71. Karadüz, A., Eser, Y., Şahin, C. ve İlbay, A.B. (2009). “Eğitim Fakültesi Son

Sınıf Öğrencilerinin Görüşlerine Göre Öğretmenlik Uygulaması Dersinin Etkililik Düzeyi”. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6 (11), 442-455. Kudat, C. (2009). “Eğitim fakülteleri yabancı diller eğitimi bölümlerinde okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması: uygulamalar, sorunlar, öneriler”. The First International Congress Of Educational Research (s.1-15). Çanakkale:

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi. Kudu, M., Özbek, R. ve Bindak, R. (2006). „Okul Deneyimi I Uygulamasına

İlişkin Öğrenci Algıları (Dicle Üniversitesi Örneği)“. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 5 (15), 99-109

Miles, M., ve Huberman, M. (1994) Qualitative Data Analysis (2nd ed.). Thousand Oaks: Sage.

Oğuz, A. (2004). “Okul Deneyimi I Dersinin Öğretmen Adayları Üzerindeki

Etkileri”. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11, 141-163. Özdemir, Ş., A. ve Çanakçı, A. (2005). “Okul Deneyimi I Dersinin Öğretmen

Adaylarının Öğretim- Öğrenme Kavramlarına ve Öğretmen-Öğrenci Rollerine Bakış Açıları Üzerindeki Etkileri”. İlköğretim-Online, 4 (1), 73-80. Paker, T. (2008). “Öğretmenlik Uygulamasında Öğretmen Adaylarının

Uygulama Öğretmeni ve Uygulama Öğretim Elemanının Yönlendirmesiyle İlgili Karşılaştıkları Sorunlar”. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23 (1), 132-139. Patton, M. Q. (2002). Qualitative Research & Evaluation Methods (3rd ed.). Thousands Oaks: Sage.

Sezer, A. (2008).Okul Deneyimi. İ.H. Demircioğlu (Ed.). Aday Öğretmenler

İçin Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması (ss.18-68). Ankara: Anı Yayıncılık. Şişman, M. ve Acat, B., M. (2003). “Öğretmenlik Uygulaması Çalışmalarının

Öğretmenlik Mesleğinin Algılanmasındaki Etkileri”. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13 (1), 235-250. Ünlü, H. ve Karahan, G., B. (2010). “Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının

Okul Deneyimi Dersine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi”. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi 7 (2) 125-134. Yapıcı, Ş. ve Yapıcı M. (2004). “Öğretmen Adaylarının Okul Deneyimi I

Dersine İlişkin Görüşleri”. İlköğretim-Online, 3 (2), 54-59. Yılmaz, K. (2009). “Lisans Düzeyinde Sosyal Bilgiler Eğitiminde Karşılaşılan

Dersine İlişkin Görüşleri”. İlköğretim-Online, 3 (2), 54-59. Yılmaz, K. (2009). “Lisans Düzeyinde Sosyal Bilgiler Eğitiminde Karşılaşılan
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.