KÖPEK İMGESİ VE ŞİİRDEKİ GÖRÜNÜMLERİ

Yavuz KIZILÇİM
1.966 551

Öz


Bu çalışmada seçili şiirler üzerinden köpek imgesinin şiirdeki yeri ve önemi üzerinde durulacaktır. Bu başlık altında köpek ve onun değişik şiirlerdeki uzak/yakın çağrışımları öne çıkarılacaktır. Köpek bir imge olarak bütün evrenin ve bütün kültürlerin gösteriminde ayrıcalıklı bir yer tutar. Mitolojik görünümünün yanı sıra gündelik yaşamında ayrılmaz bir parçasıdır ve her durumda insanların yakınında bir yerde bulunur. Biz, bu çalışmada, seçili ozanlarda köpek imgesi ve onun şiirdeki yansımaları üzerine kurulmuş söylemleri çözümlemeyi deneyeceğiz. Baudelaire’in şiirlerinde, hayvan üzerine kurulu düşler, özel bir yere sahiptir.Ozan şiirlerini yazarken kadınla, hayvanla, kediyle, köpekle ya da çok başlı canavarla özdeşleşir. Baudelaire tarafından bilinçli bir biçimde uygulandığını ileri sürdüğümüz bu empatik yaklaşım bize ozanın gizemli bir evrenin derinliklerine girdiğini açıklar. Bu derinlik arayışı artarak varlığını sürdürecek ve o her koşulda karşısındakiyle bir şekilde duygu paylaşımı kurmayı deneyecek ve sözcüğün çoğul anlamıyla ve bilinçli olarak başkasının acısına ortak olmayı seçecektir.Ozan tümüyle kendine özgü bir uzamda aşk, tutku, cinsellik, sevgi gibi konuları ele alırken insanlara, hayvanları, kimi kez nesneleri ekleyerek oldukça renkli eğretilemeler yapar. Kimi zaman da doğaüstü olaylar, bilinçaltının karanlık yanları ya da sanrılar sıradan gerçeklikler biçiminde şiirleştirme sürecine katılır.

Anahtar sözcükler: Köpek, Empati, Şiir, Kültür, Evcil, İmge, Mit.

THE DOG IMAGE AND ITS APPEARANCE IN POEMS

Abstract: In this work, the author tries to present the universe of dog story, under the lights of the elements which establish the main axis of its poetics, as the dogs, the cultures, the image, the pain, the domestic and the spirit human. Really the poems offers dogs stories. It knows about universe, the small dog, the great dog, the dogfight, the dog collar in any kinds. There are dogs in the whole universe, and in all the cultures it reencountered with variants which are only enriching the mythical function of the dog. The very complex symbol of the dog is thus, in seen premiere, connected to the trilogy of elements be in hiding, water, the moon the of which we know occult, female, quite at the same time vegetative, sexual, divinatory, fundamental meaning.Baudelaire writes his poem by becoming identified with the existence, with the animal, with the dog, with the cat and it will be the empathic approach. By establishing an empathy with his existence of poet he believes that he explains really indeed the deep pain of his fictitious creature. Such an empathic study shows us that poet accede in a deep knowledge of the animal universe.

Key Words: dogs, empathy, poetic, cultures, domestic, image, myth


Tam metin:

PDF


Referanslar


Asaf, Ö. (2011).Çiçek Senfonisi. İstanbul: YKY.

Bachelard, G. (1993).La Poétique de la rêverie. Presses Universitaires de

France, Paris, (Seçme Bölümler, Afşar Timuçin çevirisi, Remzi Kitabevi, 1988, İstanbul.)

Baudelaire, C. (1995), (1984). Le Spleen de Paris, Les Paradis artificiels,

Bookking International, Les Fleurs du mal suivies du Spleen de Paris, Éditions de Clairefontaine, 1947, La Guilde du Livre, Lausanne. Introduction, éclaircissements et notes de Blaise Allan. Paris, Paris Sıkıntısı (1984) (Tahsin

Yücel Çevirisi), İstanbul: Adam Yayıncılık. Baudelaire, C. (2001). Kötülük çiçekleri. (Çev. Sait Maden). İstanbul: Çekirdek Yayınları.

Baudelaire, C. (1957). Les Fleurs du Mal. Classiques français. Paris: Bookking International.

Baudelaire, C. (1993) Elem Çiçekleri. (Çev. Vasfi Mahir Kocatürk). Ankara: Buluş Yayınevi.

Chevalier, J, A. (1982). Dictionnaire des Symboles. Paris : Robert Laffont/Jupiter.

Cohen, J. (1966). Structure du Langage Poètique. Paris: Flammarion.

Elıade, M. (1968). Myth and Realty. New York: Harper and Torchbooks.

Erhat, A. (1989) Mitoloji Sözlüğü. İstanbul: Remzi Kitabevi A.Ş.

Greimas, A, J. et Courtes, Joseph. (1979). Sémiotique.

Dictionnaire Raisonné de la Théorie du Langage. Paris: Classiques Hachette. İlhan, A. (1983). Bütün Şiirleri:4, Ben Sana Mecburum. Ankara: Bilgi Yayınevi.

İlhan, A. (1984). Bütün Şiirleri. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

İnal, T. (1990). “Baudelaire’de bir Empati denemesi”. Frankofoni. Ortak Kitap no: Ankara: Şafak Matbaacılık. 27-35.

İnal, T. (2006). “Bir Okuma önerisi olarak Empati Yöntemi”. Frankofoni.

Ortak Kitap no: 18. Ankara: Şafak Matbaacılık. 3-26. İnal, T. (2012). “Baudelaire için dramatik bir okuma: Senfonik Şiir (III)- Bir

Empati Denemesi”. Frankofoni. Ortak Kitap no: 24. Ankara: Şafak Matbaacılık. 3-16. Jakobson, R. (1963). Essais de Linguistique Générale. Paris : Editions de Minuit.

Korkut, E. (1996). “Şiirde Duygu Değeri ve Aşk”. Ankara. Hacettepe

Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı: 12. Oğuzcan, Ü, Y. (1984). Tüm Şiirleri-3. İstanbul: Özgür Yayın Dağıtım.

Tahir N, G. Haydar E., Baha D, Enver N G. (1974). Yazın Terimleri Sözlüğü.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.