ENSEIGNER LA COMPREHENSION ORALE SELON LE MODELE INTERACTIF: EXEMPLE EN FLE

Veda ASLIM-YETİŞ
2.631 401

Öz


Yabancı dil öğretim yöntemlerine bakıldığında, dinleme çalışmaları çok uzun bir süre ihmal edilmiş, konuşma, yazma ve okuma öğretimi/öğrenimi daima dinleme öğretimi/öğrenimin önüne geçmiştir. Oysa sözlü bilgiyi işlemeyi, dilsel bilgilerle dünya bilgisinin etkileşimini gerektiren dinleme becerisi, öğretilmesi ve edinilmesi zor bir beceridir. Söz konusu etkileşimi gerçekleştirmek ve de sözlü bilgiyi işlemek için dinleyicilerin uyguladıkları zihinsel faaliyetler özellikle iki model/süreç aracığıyla anlatılmıştır: tabandan yukarı modeli ve tepeden aşağıya modeli. Tabandan yukarı modeli, dilsel yapıyla ilgilidir ve dinleyici dilsel yapılardan yola çıkarak bir anlam oluşturmaya çalışır: sesleri, sözcükleri ve dilbilgisi kurallarını kullanır. Tepeden aşağı model ise dinleyiciyle ilgilidir. Dinleyici anlama ulaşmak için art alan bilgisi aracığıyla duyduklarını yorumlar, art alan bilgisiyle dinlediği metnin içeriği arasında bağlantı kurar. Bir başka deyişle, bu modelde dinleyicinin bildikleri (art alan bilgisi) ve duydukları önemlidir (bağlam bilgisi). Ancak, araştırmacılar yabancı dilde etkili dinleme öğretimi gerçekleştirmek için bu iki modelin birlikte kullanılması gerektiğini savunmuştur: iki modelin birlikte kullanılmasına ise etkileşimli model adı verilmektedir. Bu çalışmada amacımız tabandan yukarı ve tepeden aşağıya modellerini tanıtmak ve bu iki model doğrultusunda, bir başka deyişle, etkileşimli model doğrultusunda yabancı dilde dinleme becerisini geliştirmeye yönelik bir ders örneği sunmaktır. Hazırlanan dinleme dersi dinleme öncesi, dinleme ve dinleme sonrası aşamalarından oluşup, A2 düzeyindeki Fransızca öğrenen Türk öğrencilere yöneliktir.

Anahtar Sözcükler: dinleme, yabancı dil, tabandan yukarı modeli, tepeden aşağıya modeli, etkileşimli model

TEACHING LISTENING COMPREHENSION BY INTERACTIVE MODEL: EXAMPLE IN FRENCH FOREIGN LANGUAGE

Abstract: Listening skills in language teaching methodology have long been neglected and researchers put more emphasis on teaching/learning reading, speaking, and writing. However, listening skills are difficult to acquire in a foreign language and require processing the verbal data and the interaction of linguistic and world knowledge. This interaction is explained within two basic models: bottom-up model and top-down model. The bottom-up model is related to linguistic structure. In this model, the listener constitutes meaning starting from the linguistic structures and uses the sounds, words, and grammatical rules. The topdown model, on the other hand, is related to listeners. In this model, the listener interprets what s/he hears with the help of his/her background knowledge and establishes a link between his/her background knowledge and the listening text. In other words, the listener’s already existing knowledge (background knowledge) and what s/he hears (context knowledge) are essential. Nevertheless, researchers emphasize the use of these two models together, which is called the interactive model.The aim of this study is to introduce bottom-up and top-down models and to present a sample lesson to develop listening comprehension skills in a foreign language following the two models, in other words, the interactive model. The sample lesson is for Turkish learners of French in A2 level and covers pre-listening, during listening, and post-listening stages.

Key Words: Listening skills, foreign language learning, bottom-up model, top-down model, interactive model.


Anahtar kelimeler


dinleme, yabancı dil, tabandan yukarı modeli, tepeden aşağıya modeli, etkileşimli model

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.