Gönderiler

Çevrimiçi gönderiler

HUMANITAS - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi için bir kullanıcı kaydınız var mı?
GİRİŞE GİDİNİZ

Kullanıcı adı / şifresine ihtiyacınız var mı?
KAYIT SAYFASINA GİDİNİZ

Çevrim içi gönderi yapmak ve güncel gönderilerin durumunu görmek için kayıt yaptırmanız ve oturum açmanız gerekmektedir.

 

Yazar rehberi

Yazarlar için

Derginin yazım dili Türkçedir. Bununla birlikte Almanca, Fransızca ve İngilizce yazılar da yayımlanabilir. Dergimize gönderilecek yazıların aşağıdaki biçimsel özellikleri taşıması yayım birliği açısından zorunludur.

Başlık: İçerikle uyumlu, 10-12 sözcüğü geçmeyecek biçimde büyük koyu harflerle, 11 punto yazılmalı ve sayfa ortasında yer almalıdır.

Yazar adı ve adresi: Yazar(lar)ın adı (küçük) ve soyadı (büyük), başlığın altında ortalanmış olarak 11 puntoyla yazılmalı; unvanı, çalıştığı kurum, haberleşme ve e-posta adresleri ise normal karakterde harflerle dipnot olarak belirtilmelidir.

Öz ve anahtar sözcükler: Makaleler, 200-220 sözcük arasında öz içermelidir. Bu özler, makalenin birinci sayfasında, başlıktan hemen sonra peş peşe verilmelidir. İngilizce ve Türkçe makalelerin özleri, makalenin dilinde olan öz ilk sırada olacak biçimde birinci sayfada verilmelidir. Fransızca ve Almanca yazılan makaleler için üç dilde öz yazılmalıdır. Bu durumda, makalenin dilinde olan öz ilk sırada, Türkçe öz onun hemen arkasında olacak biçimde birinci sayfada; İngilizce özeti ise, makalenin kaynakçasından hemen sonra yer almalıdır. Öz 10 punto, tek satır, sağdan ve soldan 1 cm içeride yer almalıdır. Öz bölümü, yazar adının hemen altından 12 nk boşluk bırakılarak başlamalıdır. Özlerin altında 3-10 sözcük arasında büyük harfle başlayan anahtar sözcükler bulunmalıdır. Öz başlığı 10 punto koyu yazılmalı ve sayfa ortasında yer almalıdır.

Ana metin: Yazı Microsoft Word yazılım programı ile boyutları 17,5 / 25 cm olan sayfa üzerinde Times New Roman 11 punto ile 1 cm satır aralıklı ve üstten 2,5 cm, alttan 2,5 cm, soldan 2,5 cm, sağdan 2,5 cm kenar boşlukları ve 20 sayfayı geçmeyecek biçimde tek sütun halinde hazırlanarak teslim edilmelidir. Paragraflar 0 cm girinti ile başlamalıdır. Anametin, özet bölümünün hemen altından 6 nk boşluk bırakılarak başlamalıdır.

Bölüm başlıkları: Yazıda yer alan konu başlıkları Giriş`ten itibaren numaralandırılarak koyu ve sol marjdan başlamak üzere yazılmalıdır. Şekil ve Tablolar: Şekil adı, şeklin altında, tablo başlığı tablonun üzerinde yer almalıdır. Şekil ve tablo numaraları 1, 2, 3, ... gibi verilmelidir.

Alıntı ve Göndermeler: Kaynaklara göndermeler metin içi kaynak gösterme ya da numarasız yazar-tarih sistemi APA biçemi olarak adlandırılan yöntem göz önüne alınarak yapılmalıdır. APA internet sitelerinden derlenen temel bilgiler aşağıdaki gibidir. Ayrıntılı bilgi almak için: http://www.apastyle.org/learn/tutorials/basics-tutorial.aspx sitesine başvurulabilir. Bu sistemde, metin içinde sözü edilen kaynaklara başvuruda bulunulurken yazarların soyadları ve yayın tarihi yine metin içerisinde, ilgili yerde belirtilir. Dolayısıyla, kaynak gösterimi için dipnot kullanılmasına ya da a.g.e. gibi ifadelere gerek yoktur. Özetleme biçiminde yapılan alıntı ve aktarmalarda sayfa numarası belirtilmez; sayfa numarası ya da numaraları, yalnızca doğrudan alıntılarda tam olarak verilir. 3 satırı geçen alıntılara, ana metne göre sadece soldan 1 cm girinti verilmelidir. Dipnotlar, ancak çok gerekli olduğunda, metin içerisinde belirtilen görüşe açıklama getirmek amacıyla ve az sayıda kullanılmalıdır.

Tek yazarlı çalışmalar: Metinde parantez içine yazarın soyadı yazılır ve virgülle ayrılarak o çalışmanın yayın tarihi belirtilir. Eğer yazarın soyadı cümle içerisinde zaten kullanılmışsa, parantezde soyadı kullanmaya gerek yoktur. Örnek:.. (Yılmaz, 1996, s.268). ya da,Yılmaz’a (1996) göre,...

İki ve daha fazla yazarlı çalışmalar: Örnek: Bond ve Smith’e (1995) göre, ... ya da ... (Bond ve Smith, 1995).

Yazar sayısı 3 ve daha fazla çalışmalar: Örnek: McCrae ve arkadaşları (2000) ... ya da ... (McCrae ve ark., 2000).

Aynı yazarın (ya da yazarların) birden fazla çalışması: Örnek: Yıldırım (1982b)... ya da ... (Yıldırım, 1982b).

Kaynaklar: Yararlanılan kaynaklar, eğer varsa notlardan sonra ayrı bir sayfada "Kaynakça" başlığı altında verilmelidir. Metinde geçen tüm kaynaklar Kaynaklar listesi içinde yer almalıdır. Kaynaklar bölümünde kaynaklar yazar soyadına göre alfabetik sıra ile verilmelidir.

Kitap

Tek Yazarlı: Gündoğdu, C. (2007). Hacı Bektâş-ı Velî, Öğretisi ve Takipçileri Hakkında Metodik Yeni Bir Yaklaşım. Ankara: Aktif Yayınları.

Çok Yazarlı: İşcan Ö. F. ve Naktiyok, A. (2005). Dijital Çağ Örgütleri. İstanbul: Beta Yayınları.

Editörlü Kitap İçinde Bölüm ya da Makale: Türer, O. (2005). Osmanlı Toplumunda Tasavvuf ve Sufiler. Ahmet Yaşar Ocak (Ed.). Osmanlı Anadolu`sunda Tarîkatların Genel Dağılımı (ss. 207-246). Ankara: T.T.K. Yayınları.

Tez: Ayık, H. (2000). Farabi`de Dil-Mantık İlişkisi. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Erzurum: Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Çeviri kitaplar: Hellman, H. (2001). Büyük Çekişmeler: Bilim Tarihinden Seçilmiş On Tartışma. (Çev. Füsun Baytok). Ankara: Tübitak. (1972).

Kurum Yayınları: TÜBİTAK. (2002). 21. Yüzyılda Bilimsel Yayıncılık: Hedefler ve Yaklaşımlar. Ankara: TÜBİTAK. Türk Dil Kurumu. (2005). Türkçe Sözlük (10. bs.). Ankara: Türk Dil Kurumu.

El kitapları: Özgüven, İ.E. (1992). HKE Hacettepe Kişilik Envanteri El Kitabı. (2. Revizyon) Ankara: Odak Ofset.

Yazarı Olmayan Yapıt Anonim: The Chicago Manual of Style (14th edition). (1993). Chicago: The University of Chicago Press.

Sözlük: Altan, N. (2003). Bilgisayar Terimleri Ansiklopedik Sözlüğü (3. bs.). Ankara: Sistem Yayıncılık.

Bilimsel Dergi Makalesi

Makale: Gündoğdu, C. (2007). Âşık Sümmânî’de Aşkın Metafiziği. Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi, 8 (18), 113-154.

Popüler Dergi Makalesi Yazarı Belli Olan: Kenar, N. (Nisan 2006). Kayıt Dışı İstihdam. Popüler Yönetim, 9, 44-47.

Yazarı Belli Olmayan: Yerel Bilginin Küreselleştirilmesi. (Nisan 2006). Focus, 12, 14-17. Gazete Makalesi: Altan, Ç. (23 Mart 2002). Değişik bir ritimde...., Milliyet Gazetesi. 12.

Diğer Yayınlar

Yayımlanmış Bildiri: Gündoğdu, C. (2007). Pâdişah-Tarîkat Şeyhi Münasebetleri Açısından Azîz Mahmûd Hüdâyi ve Çağdaşı Abdülmecid-i Sivâsî [Bildiri]. H. Kamil Yılmaz (Ed.). Aziz Mahmud Hüdâyî Uluslararası Sempozyum Bildirileri, (20-22 Mayıs 2005). (ss. 179-195). İstanbul: Üsküdar Belediye Başkanlığı.

Yayımlanmamış Bildiri: Yeşilyaprak, B. ve Kısaç, İ. (2000). Marmara Bölgesi Depremleri Sonrası Stres Tepkileri: Karşılaştırmalı Bir Çalışma. 36. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 3-7 Ekim, Antalya.

Poster: Önal, İ. (Ağustos 2002). Historical Perspectives on School Librarianship [Poster]. 68th IFLA General Conference and Council, Glasgow.

Patent: Kavur, K. H. (2006). Heart Flowerpot, U.S. Patent No. D518,755. Washington, DC: U.S. Patent and Trademark Office.

 

 

Gönderi kontrol listesi

Başvuru sürecinde yazarlar gönderilerinin aşağıdaki listede bulunan tüm maddelere uygunluğunu kontrol etmelidirler, bu rehbere uymayan başvurular yazarlara geri gönderilecektir.

  1. Gönderilen yazı daha önceden yayınlanmamış ve herhangi bir dergiye değerlendirilmek üzere sunulmamıştır (veya Editöre Notlar kısmında bir açıklama yapılmıştır).
  2. Gönderi dosyası Microsoft Word dosyası biçimindedir.
  3. Mevcut olduğu durumlarda referansların URL'leri verilmiştir.
  4. Makaleler, 200-220 sözcük arasında öz içermektedir. Bu özler, makalenin birinci sayfasında, başlıktan hemen sonra peş peşe verilmiştir. İngilizce ve Türkçe makalelerin özleri, makalenin dilinde olan öz ilk sırada olacak biçimde birinci sayfada verilmiştir. Fransızca ve Almanca yazılan makaleler için üç dilde öz yazılmıştır. Bu durumda, makalenin dilinde olan öz ilk sırada, Türkçe öz onun hemen arkasında olacak biçimde birinci sayfada; İngilizce özeti ise, makalenin kaynakçasından hemen sonra yer almıştır. Öz 10 punto, tek satır, sağdan ve soldan 1 cm içeride yer almıştır. Öz bölümü, yazar adının hemen altından 12 nk boşluk bırakılarak başlamıştır. Özlerin altında 3-10 sözcük arasında büyük harfle başlayan anahtar sözcükler bulunmaktadır. Öz başlığı 10 punto koyu yazılmış ve sayfa ortasında yer almaktadır.

  5. Metin, "Dergi Hakkında" kısmındaki Yazar Rehberi'nde belirtilen biçimsel ve bibliyografik gerekliliklere uygun olarak hazırlanmıştır.
  6. Hakem incelemesinden geçen yazıların yayınlandığı bir dergi bölümüne makale gönderilirken, Kör Hakemlik linkinde verilen talimatlar uygulanır.
 

Telif hakkı düzenlemesi

Bu dergide eserlerini yayımlayan yazarlar aşağıdaki şartları kabul etmiş bulunmaktadır:

Yazar eserin telif hakkını elinde tutar ve ilk yayımlama hakkını dergiye verir. Eser, yazarının belirtilmesi ve ilk yayımının bu dergide yapılması koşuluyla diğerleri tarafından paylaşılmasıına olanak veren Creative Commons Atrribution lisansı altında lisanslanır.

Yazar, eserin dergide yayımlanmış versiyonunun tam yetki vermeden dağıtımı (örneğin, kurumsal bir veri bankasına gönderilmesi ya da bir kitapta yayımlanması) için ayrı sözleşme düzenlemeleri yapabilir.

Yazarların eserlerini dergiye göndermeden önce ya da gönderi süreci devam ederken internet üzerinden (örneğin, kurumsal veri tabanında ya da kendi web sitelerinde) paylaşmaları teşvik edilir; bu, hem verimli fikir alışverişlerine hem de eserin daha erken ve daha çok atıf almasına yol açabilir (bakınız Açık Erişimin Etkisi).

 

Gizlilik beyanı

Bu dergi sitesindeki isimler ve eposta adresleri sadece bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır; farklı herhangi bir amaç için veya diğer kişilerin kullanımına açılmayacaktır.